Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 2

Akut Diz Osteoartritinde Kesikli ve Sürekli Soğuk Tedavisinin Klinik Etkinliğinin Karşılaştırılması

İlknur Metin 1 ,Aral Hakgüder 2
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırklareli Sağlık Yüksekokulu, Edirne
2 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne

Amaç: Akut diz osteoartritinde, kesikli ve sürekli soğuk tedavisinin klinik tablo üzerine etkisi ve bu yöntemlerin karşılaştırılması.
 

Gereç ve Yöntem: Akut diz osteoartriti tanısı konulan 28 hasta randomize olarak iki gruba bölündü. 3 gün boyunca; birinci gruptaki 14 hastaya kesikli soğuk tedavisi, ikinci gruptaki 14 hastaya sürekli soğuk tedavisi uygulandı. Kesikli soğuk tedavisi, günde bir saat 2 dakika uygulanıp 2 dakika ara verilerek 15 kez soğuk paket ile uygulandı. Sürekli soğuk tedavisi ise, günde üç kez 10’ar dakika soğuk paket ile uygulandı. Tüm gruplar tedavi öncesi ve tedavinin 4. günü Vizüel Analog Skala (VAS) istirahat, hareket ve gece ağrısı, Lequesne indeksi, Western Ontario ve McMaster Üniversiteleri Osteoartrit İndeksi (WOMAC) ve diz çevresi ölçümleri ile değerlendirildi. 
 

Bulgular: Yapılan değerlendirmede, her iki gruptaki hastalarda, merdiven inme ve çıkma aktivitesi dışında tüm parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı bir düzelme gözlendi. Ancak kesikli ve sürekli soğuk tedavisinin etkinliği gruplar arası karşılaştırıldığında birbirlerine göre üstünlüğü ve farkı gözlenmedi (p>0,05).
 

Sonuç: Bu bulgular, kesikli ve sürekli soğuk tedavisinin diz osteoartritinin akut döneminde yararlı yönde etkili olduğu sonucunu göstermiştir. 

Keywords : Diz osteoartriti, soğuk tedavisi, Lequesne indeksi, WOMAC indeks