Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 2

Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarımızın Yaralanma Seviyeleri ile Ürodinamik Bulguları Arasındaki İlişki

Nil Çağlar Sayıner 1 ,Ebru Yılmaz 2 ,Banu Çetinkaya 2 ,Özlem Gültekin 2 ,Kadriye ÖNEŞ 3 ,Berna Çelik 4 ,Muhammet Karabulut 2 ,Aylan Beydoğan 2
1 Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2 İstanbul 70. Yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Klinik, İstanbul
3 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
4 İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Amaç: Spinal kord yaralanmalı hastalarımızın yaralanma seviyeleri ile ürodinamik bulguları arasındaki ilişkiyi araştırmaktı.
 

Gereç ve Yöntem: İstanbul 70. Yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi spinal kord ünitesinde yatarak tedavi gören 103 hasta çalışmaya alındı. American Spinal Injury  Association (ASIA) protokolüne göre  yaralanmanın seviyesi ve tipi (komplet veya inkomplet) tespit edildi.  Ürodinamik çalışma ile mesane ve sfinkterin durumu belirlendi. Mesane fonksiyonel bozukluk tipi ile yaralanma seviyeleri arasındaki ilişkiye bakıldı.
 

Bulgular: Torakal yaralıların %31’inde, Lomber yaralıların %29’unda  akontraktil detrüsör (AD) saptandı. Lezyon seyiyesine göre mesane tipinin dağılımı istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0,05). Komplet yaralı hastalarda overaktif detrüsör/overaktif sfinkter (OD/OS) oranı, inkomplet yaralı hastalarda ise overaktif detrüsör/normoaktif sfinkter (OD/NS) oranı daha yüksekti. Aradaki fark istatistiksel analizde anlamlı olarak bulundu (p<0,05). Komplet yaralı hastaların %29’unda, inkomplet yaralı hastaların  %22’sinde  AD saptandı. Yaralanma tipine göre AD sıklığı yönünden istatistiksel analizde anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05).
 

Sonuç: Elde edilen bulgulara göre, yaralanma seviyesi ve yaralanmanın komplet olup olmayışına göre mesane tipini  tam olarak belirlemenin mümkün olmayacağını, mesane tipinin belirlenebilmesi için ürodinamik değerlendirmenin gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. 

Keywords : Spinal kord yaralanması, ürodinamik bulgular