Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 2

İnme Rehabilitasyonundaki Gecikmenin Fonksiyonel Sonuçlar ve Tıbbi Komplikasyonlar Üzerine Etkisi

Sedat Yıldız 1 ,Serpil Savaş 2 ,Selami AKKUŞ 3 ,Feray Cinevre Soyupek 1 ,Erdem İlgün 4
1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Isparta
2 Department of Physical Medicine And Rehabilitation, Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Isparta, Turkey
3 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne

Amaç: İnmeli hastalarda rehabilitasyona geç başlanmasının fonksiyonel sonuçlar ve tıbbi komplikasyonlar üzerine etkisini belirlemektir. 
 

Gereç ve Yöntem: İlk tek taraflı inme atağını takiben rehabilitasyon kliniğine başvuran 60 hasta çalışmaya alındı. Hastaların tıbbi dosyaları incelendi. Hastalar, inme olayı ile rehabilitasyona başvuru süresi arasında geçen süreye göre, erken başvuru (<30 gün) ve geç başvuru (>30 gün) grubu olarak 2 gruba ayrıldı. İki grup arasındaki demografik ve klinik özellikler, rehabilitasyon sonuçları ve tıbbi komplikasyonlar arasındaki farklar incelendi.

Bulgular: Rehabilitasyonuna inmeden sonraki 1 ay içinde başlanan hastalarda, 1 aydan geç başlanan hastalara göre Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeğinde daha fazla artış gözlendi. (12,65±5,59 ve 8,59±5,50, p=0,008). Geç başvuran hastalarda görülen tıbbi komplikasyon sayısı erken başvuran hastalardan daha fazla idi (3,16±1,36 ve 1,91±1,12, p=0,001). Omuz ağrısı ve spastik üst ekstremite, rehabilitasyonu geciken hastalarda daha fazla bulundu (p=0,01 ve p=0,01).
 

Sonuç: İnmeli hastalarda rehabilitasyonun gecikmesi fonksiyonel sonuçları olumsuz etkilemekte ve tıbbi komplikasyonların artmasına neden olmaktadır.

Keywords : İnme, rehabilitasyon, fonksiyonel sonuçlar, komplikasyonlar