Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 1

Meme Kanseri ile İlişkili Lenfödem Tedavisinde Bası Giysileri ve Egzersizin Etkinliği

Jale İrdesel 1 ,Sibel Kahraman Çeliktaş 2
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı,Bursa
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Bursa

Amaç: Meme kanseri kadınlarda en sık görülen malignitedir. Meme kanserli hastalarda uzun süreli ve önemli bir komplikasyon olan üst ekstremite lenfödemi fonksiyonel kayıba neden olur ve yaşam kalitesini etkiler. Mevcut tedavilerle tam iyileşmeye ulaşılamaz. Tedavi girişimleri ödemi azaltmaya ve kolun fonksiyonel ve kozmetik görünümünü geriye döndürmeye yöneliktir. Tedavilerin tek başına ya da kombine olarak etkinliğini gösteren az sayıda randomize, kontrollü çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada lenfödemli hastalarda egzersiz ve bası giysisinin etkinliği araştırıldı. 
 

Gereç ve Yöntem: Meme kanseri ile ilişkili lenfödem tanısı almış olan 19 hasta iki gruba randomize edildi. Birinci grup (n=9) sadece egzersizle tedavi edildi. İkinci grup (n=10) ise egzersiz ile birlikte bası giysisi ile tedavi edildi. 
Hastalar ağrı, duyarlılık, omuz eklem hareket açıklığı ve her iki kolun çevre ölçümü yönünden değerlendirildiler.
 

Bulgular: Sonuçlarımız 6 aylık izlem sırasında ikinci grupta hemen tüm ölçümlerde iyileşme olduğunu gösterirken birinci grupta tedavide anlamlı iyileşme olmadığını göstermiştir. 
 

Sonuç: Sonuç olarak bası giysisi ve egzersiz tedavisi kombinasyonunun lenfödem tedavisinde etkili ve basit bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak bu yöntemlerle tam bir iyileşme sağlanamaması nedeniyle lenfödem oluşumu ve özellikleri konusunda hastaların eğitiminin sağlanması ve önleyici önlemlerin alınması çok önemlidir.   

Keywords : Meme kanseri, lenfödem, tedavi, egzersiz, bası giysisi