Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 1

İnmeli Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Demografik ve Klinik Parametrelerle İlişkisi

Sibel Özbudak Demir 1 ,Nebahat Sezer 2 ,Serap Tomruk 3 ,Belma Füsun Köseoğlu 4
1 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey
3 Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
4 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Amaç: Bu çalışma, inmeli hastalarda plejik ve sağlam taraf alt ekstremitede kemik mineral yoğunluğu (KMY) değişikliklerini değerlendirmek ve KMY değerleri ile demografik ve klinik özellikler arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile planlandı. 
 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 46 inmeli hasta (26 kadın, 20 erkek) ve 40 sağlıklı kontrol birey (23 kadın, 17 erkek) dahil edildi. Demografik ve klinik özellikler kaydedildi. Her iki taraf alt ekstremitede femur KMY değerleri ölçüldü. Spastisite değerlendirmesinde Ashworth skalası, motor değerlendirmede Brunnstrom evrelemesi kullanıldı. Fonksiyonel durum Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FBÖ), ambulasyon seviyesi Fonksiyonel Ambulasyon Sınıflaması (FAS) ile değerlendirildi.
 

Bulgular: Yaş ortalaması 61,2±24,6 yıl idi. Tüm hastalarda hemiplejik tarafta sağlam tarafa göre belirgin kemik kaybı saptandı. Kontrol bireylerle kıyasladığımızda sağlam taraf KMY değerleri de anlamlı düzeyde azalmıştı. İleri yaş, kadın cinsiyet ve düşük vücut ağırlığı KMY’deki kayıp ile yakından ilişkiliydi. KMY değerleri ile Brunnstrom evresi, FBÖ ve FAS arasında istatistiksel anlamlı korelasyon saptandı.
 

Sonuç: İnmeli hastalarda hem plejik hem sağlam tarafta osteoporoz gelişim riski artmıştır. KMY kaybı yaş, cins, vücut ağırlığı, motor seviye, fonksiyonel durum ve ambulasyon seviyesi ile ilişkili görünmektedir. İnmeli hastalarda ağırlık aktarma egzersizlerine odaklanan erken mobilizasyon ile KMY kaybının azaltılabileceğini gösteren kontrollü çalışmalara gereksinim olduğunu düşünmekteyiz. 

Keywords : İnme, kemik mineral yoğunluğu, osteoporoz