Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 1

Ege Afazi Testi: Testin Tanımlanması ve Normal Kişilerdeki Performansı

Funda Atamaz 1 ,Arzu Yağız On 2 ,Berrin Durmaz 3
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
3 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Türk diliyle Batı dilleri arasındaki temel farklılıklar nedeniyle, bugün geçerli olan afazi testlerinin Türkçe’ye çevrilmiş halleri Türk dili için yeterli olmayacaktır. Bu gerçek bizi Ege Afazi Testi (EAT) adıyla yeni bir afazi değerlendirme testi geliştirmeye yöneltmiştir. Bu çalışma, testin gelişimini, Türk popülasyonundaki normal değerlerini ve tekrarlanabilirliğini tanımlamaktadır. Farklı alt testler üzerindeki demografik verilerin etkileri de sunulmaktadır.
 

Gereç ve Yöntem: EAT; spontan konuşma, praksi, gördüğünü anlama, dil üretimi, tekrarlama, isimlendirme, okuma/okuduğunu anlama, yazma/resim yapma ve hesaplamadan oluşan 9 alt testten oluşmaktaydı. Test 133 sağlıklı gönüllü tarafından dolduruldu. Gönüllüler yaş, cins ve eğitim düzeylerine göre sınıflandırıldılar. Yirmi beş gönüllü test-tekrar test tekrarlanabilirliği için 2 kez test edildi. 
 

Bulgular: Eğitim düzeyi EAT performansını en fazla etkileyen demografik veriydi. Yaşlanmanın test üzerine olumsuz etkisi gösterilmekle birlikte, eşlik eden düşük eğitim düzeyinin etkisi dışlanamadı. EAT, ortalama skor ve alt testler için mükemmel bir test-tekrar test tekrarlanabilirliği gösterdi. 
 

Sonuç: Burada sunulan EAT yüksek tekrarlanabilirliğiyle birlikte dilin bir kaç yönünün değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. Test demografik verilerden etkilendiğinden, hastanın özelliklerine dayanarak test skorlarında düzeltmeler yapılmalı ve ülkenin sosyo-kültürel gerçeklerinin kesin göstergeleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bundan sonraki çalışmalarda, afazik hastalar üzerinde testin tanısal geçerliliği ve kabul edilebilirliği çalışılmalıdır.

Keywords : Afazi, afazi değerlendirme testi, normal veri, Türkçe