Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 1

Spastisite-Yetişkin Hastaya Yaklaşım: Klinik, Elektrofizyolojik ve Biyomekanik Değerlendirme

Canan Aybay 1
1 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Arafltırma Hastanesi, 3. FTR Kliniği, Ankara, Türkiye

Spastisite hem hastalar, hem de klinisyenler açısından büyük zorluk yaratan ciddi bir problemdir. Spastisite çalışma grubu [SPASM (Support Programme for Assembly of a database for Spasticity Measurement )] spastisiteyi, “Üst motor nöron lezyonu sonucu, kendini kasların istemsiz intermittan veya daimi aktivasyonu şeklinde gösteren, sensori-motor kontrol bozukluğu” şeklinde tanımlamıştır. Spastisite, santral sinir sistemindeki lezyonun oluş zamanına (akut veya yavaş gelişen), büyüklüğüne ve lezyonun yerine (serebral korteks, beyin sapı, omurilik) bağlı olarak farklı şekillerde ortaya çıkar. Spastisitenin değerlendirilmesinde klinik, elektrofizyolojik ve biyomekanik olmak üzere üç ana yaklaşım vardır. Spastisitenin kantitatif ölçümü oldukça zor olmakla birlikte bu, tedavi planında, hastanın medikal ve fizik tedaviye yanıtının ölçülmesinde, prognoz tayininde oldukça önemlidir. Spastisiteyi ölçmek için, henüz tam doğru ve etkin metot mevcut değildir. Ashworth/Modifiye Ashworth Skalası bazı ciddi limitasyonlar içermesine rağmen, altın standart olarak kullanılmaya devam edilmektedir. 

Keywords : Spastisite, ölçüm, klinik değerlendirme, izokinetik dinamometre, elektrofizyoloji