Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 1

İnme Tanımı, Etyolojisi, Sınıflandırma ve Risk Faktörleri

Ufuk Utku 1
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Edirne

İnme terimi vasküler olaylara bağlı gelişen ani başlangıçlı fokal nörolojik sendrom bulgularını tanımlar. İnme; dünyada morbiditenin en sık, mortalitenin ise ikinci en sık görülen nedenidir. İskemik olaylar en sık inme nedenidir. Hemorajik olaylar primer intraserebral kanamayı ve subaraknoid kanamayı içerir. İskemik inmeler etiyolojilerine göre sınıflandılmıştır; 1- büyük arter aterotrombozuna bağlı gelişen inmeler, 2- kardiyoembolik inmeler, 3- küçük damar hastalığına bağlı gelişen inmeler, 4- seyrek görülen nedenlere bağlı gelişen inmeler, 5-belirlenemeyen etyolojiye bağlı gelişen inmeler. İnmenin tedavi edilebilen (hipertansiyon, diabetes mellitus) ve tedavi edilemeyen (ırk, cinsiyet) risk faktörleri vardır. Lezyon lokalizasyonu ve tipi, inmenin şiddeti, başlangıçta koma mevcudiyeti inme için prognostik faktörlerdir. İnmeli hastaların önemli bir bölümü akut dönemi atlattıktan sonra rehabilitasyon ihtiyacı göstermektedir.  

Keywords : İnme, sınıflandırma, risk faktörleri, prognoz