Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 4

Kalça ve Diz Osteoartritinin Eş Zamanlı Tedavisinde İntraartiküler Sodyum Hiyalüronatın Etkinliği

Ali Aydeniz 1 ,Savaş Gürsoy 2 ,Erman Yağız 3 ,Sema Keven 3 ,Orhan Büyükbebeci 3
1 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
2 Gaziantep University, Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Gaziantep, Turkey
3 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Gaziantep

Amaç: Kalça ve diz osteoartriti olanlarda, her iki eklem içine sodyum hiyalüronat injeksiyonunun disabilite, ağrı ve yürüme süresi üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi.
 

Gereç ve Yöntem: Kalça ve dizinde osteoartrite bağlı yakınmaları olan 25 hasta (18 kadın, 7 erkek) çalışma grubunu, sadece kalça osteoartriti olan 14 hasta ise (9 kadın, 5 erkek) kontrol grubunu oluşturdu. Hasta ve kontrol grubunun kalça eklemine 2 ampul sodyum hiyalüronat verilerek tedavi başlatıldı, iki hafta sonra diz eklemlerine injeksiyonlar yapıldı. Bir hafta ara verildikten sonra uygulama yinelendi. Grupların tedavi öncesi ve 30. ve 60. günlerdeki klinik durumları Western Ontorio McMaster Osteoarthritis Index (WOMAC) A, B, C ölçekleri ve 15 metreyi yürüme süreleri ile değerlendirildi.
 

Bulgular: Grup 1 ve 2 arasında WOMAC değerleri ve nonsteroid antiinflamatuvar (NSAİ) ilaç kullanımı arasında anlamlı fark saptanırken, yürüme süreleri arasında fark bulunmadı. Grup 1’de tedavi öncesi ve sonrası test parametrelerinin kıyaslanmasında WOMAC C dışındaki tüm farklar anlamlı bulundu.
 

Sonuç: Kalça ve diz osteoartritinin sodyum hiyalüronat ile eş zamanlı tedavisinin hastalardaki ağrının azalması, eklem hareketinin ve işlevinin iyileşmesinde etkin bir yöntem olabilir. 

Keywords : Osteoartrit, sodyum hiyalüronat, viskosuplementasyo