Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 3

El Tendon Yaralanmalı Hastalarda İyontoforez ve Rehabilitasyon Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Ebru Umay 1 ,Alev Çevikol Demirel 2 ,Eda Gürçay 3 ,Ece Ünlü 4 ,Sema Noyan 2 ,Aytül Çakcı 4 ,Elif Şanlı 2 ,Ali Teoman Tellioğlu 5
1 Sağlık Bakanlığı Kütahya Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Kütahya, Türkiye
2 Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara
3 Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
4 Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
5 Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Ankara

Amaç: Bu çalışmanın amacı el tendon yaralanmalarını takiben, tendon tamiri sonrası uygulanan iyontoforez ve rehabilitasyon ve sadece rehabilitasyon sonuçlarını klinik ve fonksiyonel olarak değerlendirmektir. 
 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 29 hasta (5 K [%17,2], 24 E [%82,7]; yaş ortalaması: 28,82±13,96 yıl) dahil edildi. Grup I (n=14) ve Grup II’deki (n=15) tüm hastalara rehabilitasyon programı ve splintleme uygulandı. Grup I’deki hastalara bu tedaviye ek olarak %1’lik potasyum iyodür (KI) ile iyontoforez (2mA) tedavisi haftada beş gün, toplam üç hafta süreyle yapıldı. Hastaların goniyometre ile Eklem Hareket Açıklıkları (EHA), Semmes Weinstein Monofilaman Test (SWMT) ile yüzeyel duyu değerlendirmesi, Nine Hole Peg Test ile el becerileri, el dinanometresi ile kavrama gücü, pinçmetre ile lateral, palmar ve parmak ucu kavramaları, Genel Sağlık Değerlendirme Ölçeği ile günlük yaşam aktiviteleri, Fonksiyonel Durum Skalası ile fonksiyonel durumları rehabilitasyon programı öncesi ve 12 hafta sonra değerlendirildi. 
 

Bulgular: Grup I’de yüzeyel duyuda, Grup II’de lateral kavramada tedavi sonrası anlamlı iyileşme kaydedildi (p<0,05). Her iki grup el bileği fleksiyon yönündeki EHA’sı, el becerileri, kavrama güçleri, palmar ve parmak ucu kavramaları, günlük yaşam aktiviteleri ve fonksiyonel durumları bakımından tedavi sonrası anlamlı gelişme gösterdi (p<0,05) fakat gruplar arası karşılaştırmalarda anlamlı farklılık saptanmadı. 
 

Sonuçlar: El tendon yaralanmalı hastalar, erken tedavi protokolleriyle rehabilite edildiklerinde klinik bulguların yanı sıra el becerileri, günlük yaşam aktiviteleri ve fonksiyonel durumlarının da iyileşme gösterdikleri belirlenmiştir. Ancak KI ile iyontoforez tedavisinin rehabilitasyon sonuçlarına ek bir katkı sağlamadığı görülmüştür. 

Keywords : El tendon yaralanması, kavrama gücü, fonksiyonel durum, iyontoforez, rehabilitasyo