Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 3

İnme Sonrası Fonksiyonel Durum ve Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesinin Depresyonla ‹liflkisi

1 ,Neslihan Soran 2 ,Ahmet Demirkol 2 ,Mehmet Yaşar Özkul 3
1
2 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Şanlıurfa
3 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa

Amaç: İnme yeti yitiminin en önemli nedenlerinden birisidir ve inme sonrası hastalarda yaşam kalitesi ve fonksiyonel durumun değerlendirilmesi önemlidir. İnme sonrası psikolojik bozukluklar, fonksiyonel kayıp ve düşük yaşam kalitesi ile birlikte olabilir. Bu çalışmanın amacı inme geçiren hastalarda yaşam kalitesi, fonksiyonel durum ve depresif belirtiler arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. 
 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, Harran Üniversitesi Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği’nde ayaktan rehabilitasyon programına alınan 40 hasta dahil edildi. Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi Kısa Form 36 
(KF-36), fonksiyonel durum Hastalık Etki Profili (HEP), depresif belirtiler Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ile değerlendirildi. 
 

Bulgular: BDÖ skoru sonuçları KF-36’nın fiziksel fonksiyon, fiziksel problemlere bağlı rol kısıtlılığı, emosyonel problemler ve mental sağlık alt başlıkları ile negative korelasyon gösteriyordu (p=0.002, r=-0.474; p=0.008, r=-0.417; p=0.01, r=-0.369; p=0.03, r=-0.369, sırasıyla). Ayrıca, BDI skoru sonuçları, HEP’in iletişim kurma, ambulasyon ve emosyonel durum alt başlıkları ile pozitif korelasyon gösteriyordu (p=0.03, r=0.347; p=0.002, r=0.483; p=0.001, r=0.502, sırasıyla).
 

Sonuç: İnme geçiren hastalarda, depresif belirtiler sık görülmektedir ve depresif belirti şiddeti düşük yaşam kalitesi ve fonksiyonel kayıpla ilişkilidir. Bu hastalarda depresyonun değerlendirilmesi, tanınması ve tedavi edilmesi, hastanın rehabilitasyon programına katılımını arttırabilir.

Keywords : İnme, depresyon, yaşam kalitesi