Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 2

Tetraplejik Hastada Gelişen Renal Apse Olgusu

Mustafa Reşorlu 1 ,Emrah Sonbahar 2 ,Berkan Reşorlu 3 ,Muhammet Aslan 1
1 İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İzmir
2 İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir
3 Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Renal apse, böbrek parankimi içerisinde sınırlı pürülan materyal toplanmasıdır. Sıklıkla altta yatan bir üriner sistem hastalığı veya diabetes mellitus zemininde gelişir. Omurilik yaralanmalı hastalarda sık gelişen idrar yolu enfeksiyonları ve üretral kataterizasyon nedeniyle risk altındadır. Ayrıca bu hastaların ağrıyı hissetmemesi tanının atlanmasına ve gecikmesine neden olabilmektedir. Erken ve doğru tanı renal ve perinefrik apselerin seyrinde en önemli faktörlerdir. 

Keywords : Bilgisayarlı tomografi, tetrapleji, renal abse