Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 2

Kronik Mekanik Bel Ağrılı Hastalarda Egzersiz ve Fizik Tedavi Modaliteleri ile Birlikte Uygulanan Fonksiyonel Bel Okulunun Etkinliği-Kısa Dönemdeki Sonuçlar

İlknur Tuğcu 1 ,Mustafa Erkut Önder 2 ,Kamil Yazıcıoğlu 3 ,Haydar Möhür 4
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
2 Adıyaman Devlet Hastanesi, Adıyama
3 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara
4 Gulhane Military Medical Academy, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara, Turkey

Amaç: Kronik mekanik bel ağrısında, fonksiyonel bel okuluyla birlikte eş zamanlı uygulanan egzersiz ve fizik tedavi modalitelerinin kısa dönemdeki etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık.
 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya kronik mekanik bel ağrısı tanısı alan 37 hasta dahil edildi. Hastalara 10 günlük fonksiyonel bel okulu programı ve beraberinde fizik tedavi modaliteleri ile egzersiz programı uygulandı. Mobilite değerlendirmesinde; lomber Schober ve el-parmak-zemin (EPZ) mesafesi ölçümü ile lomber fleksiyon, ekstansiyon, sağ ve sol lomber lateral fleksiyonların inklinometre ile ölçümü kullanıldı. Ağrı değerlendirmesi Vizüel Analog Skala ile yapıldı. Fonksiyonel Yetersizlik ölçümü için ise Düzeltilmiş Oswestry Özürlülük Sorgulama Formu, Rolland-Morris Sorgulama Formu ve İstanbul Bel Ağrısı Fonksiyonel Skalası kullanıldı. Hastalar tedavi öncesi ve tedavi programının bitiminde değerlendirildi. 
 

Bulgular: Çalışma sonucunda mobiliteyi ölçen değişkenlerden sadece EPZ mesafesinde başlangıca göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık mevcuttu (p=0.004). Ayrıca hastaların VAS değerlerinde belirgin azalma (p=0,001) ve fonksiyonel yetersizlik değerlendirmeleri için kullandığımız skalaların üçünde de (Oswestry Özürlülük Sorgulama Skalası p=0,001, Rolland-Morris Sorgulama Skalası p=0,016, İstanbul Bel Ağrısı Fonksiyonel Skalası p=0,014) istatistiksel olarak anlamlı düzelme saptandı.
 

Sonuç: Çalışmamızda, kısa dönemde hastaların subjektif ağrı duyularında ve fonksiyonel yetersizliklerinde istatistiksel olarak anlamlı azalma sağladık. Sonuç olarak; kronik mekanik bel ağrılı hastalarda fonksiyonel bel okulunun diğer tedavi yöntemleriyle eşzamanlı olarak kullanılması ile etkin sonuçlar elde edilebileceği kanaatindeyiz.

Keywords : Kronik mekanik bel ağrısı, fonksiyonel bel okulu, fizik tedavi, egzersiz