Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 2

Diz Osteoartritinde Radyolojik Bulgular ve Klinik Parametrelerle İlişkisi

Neslihan Soran 1 , 2 ,Ahmet Demirkol 1 ,Hasan Tabur 3
1 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Şanlıurfa
2
3 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Anabilim Dalı, Şanlıurfa

Amaç:  Bu çalışmanın amacı, diz osteoartriti olan hastalarda eklem aralığında daralma ve klinik parametreler arasındaki ilişkinin incelenmesidir.
 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Amerikan Romatoloji Birliği kriterlerine göre diz osteoartriti tanısı alan yaş ortalaması 62,5±9,4 yıl olan 40 kadın hastanın 80 dizi dahil edilmiştir. Ağrı, dinlenme ve yürüme sırasında görsel analog skala (GAS) ile ölçülmüştür. Hastalık şiddetinin belirlenmesi için Lequesne indeksi kullanılmıştır. Dizabilite düzeyi, Stanford Sağlığı Değerlendirme Ölçeği (SDÖ) ile değerlendirilmiştir. Batı Ontario ve McMaster Üniversitesi Osteoartrit indeksi (WOMAC) kullanılarak ağrı, tutukluk ve fiziksel fonksiyon değerlendirilmiştir. Ayrıca her hastaya her iki diz anteroposterior ve lateral grafileri çekilmiştir. 
 

Bulgular: WOMAC ağrı ve fonksiyon kaybı alt başlıkları ve Lequesne indeksi ile SDÖ arasında anlamlı pozitif korelasyon vardı (r=0,354, p=0,01; r=431, p=0,02; r=0,414, p=0,003, sırasıyla). Radyolojik eklem mesafeleri ile klinik parametreler ve dizabilite indeksi arasında anlamlı korelasyon saptanmadı.
 

Sonuç: Sonuçlarımız, diz osteoartriti olan hastalarda, ağrı şiddeti ve hastalık aktivitesi ile eklem mesafesi arasında doğrudan ilişki bulunmadığını gösterdi. Diz osteoartritinde tedavi planının belirlenmesinde, klinik bulguların, radyolojik bulgulardan daha önemli olduğu düşüncesindeyiz. 

Keywords : Diz osteoartriti, eklem aralığı, dizabilite