Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 2

Serebrovasküler Olaya Bağlı Hemipleji Gelişen Hastalarda El Bilek Eklem Pozisyon Duyusunun Bilgisayarlı İzokinetik Sistemlerle İncelenmesi

Nilgün Atalay 1 ,Murat Ersöz 2 ,Filiz Eser 3 ,Fatma Kumbara 4
1 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
2 Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3 Ankara Numune Training and Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara, Turkey
4 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara

Amaç: Serebrovasküler olay (SVO) sonrası hemipleji gelişen olgularda el bileği proprioseptif duyu bozukluğunun bilgisayarlı izokinetik sistemler kullanılarak belirlenmesi, izlenmesi ve bu sistemler yardımıyla proprioseptif duyunun geliştirilmesi.

 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya, SVO sonrası hemipleji gelişen 75 hasta ve 50 sağlıklı kontrol alındı. İncelemeler bilgisayarlı izokinetik dinamometre kullanılarak, hasta grubunda etkilenmiş taraftaki elde, kontrol grubunda ise dominant elde yapıldı. El bileğinde pasif eklem pozisyon duyusu, 2°/sn açısal hızla hedef açı 15° ekstansiyon, 2°/sn açısal hızla hedef açı 15° fleksiyon ve 45°/sn açısal hızla hedef açı 20° ekstansiyon olacak şekilde bilgisayarlı izokinetik dinamometre kullanılarak ölçüldü. Hasta ve kontrol gruplarında her bir hedef pozisyon için üç deneme yapıldı, elde edilen yanılma dereceleri kaydedildi ve üçünün ortalaması alındı (test 1, 2, 3).

 

Bulgular: Kontrol grubu ve hastaların eklem pozisyon duyusundaki hata oranı açısından karşılaştırılmasında, test 1, test 2 ve test 3 için anlamlı fark mevcuttu (p<0,05). 

 

Sonuç: Propriosepsiyon, özellikle el bileğinin eklem pozisyon duyusu, kavrama, bırakma gibi günlük işlerde gereklidir. Propriosepsiyon kaybının tanısı hem klinisyen hem de hasta için çok önemlidir, çünkü bu, rehabilitasyon programını etkiler ve hastanın tedaviye yanıtındaki başarısızlığını açıklayabilir. 

Keywords : Hemipleji, propriosepsiyon, izokinetik sistemler