Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 4

Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Lateral Kamalı Tabanlık Kullanımının Ağrı ve Fonksiyon Üzerine Etkisi

Bengi Öz 1 ,Neşe Ölmez 2 ,Asuman Memiş 2 ,Berrin Koca 1
1 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir
2 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir

Amaç: Klinik ve radyolojik olarak diz osteoartriti tanısı olan kadın hastalarda lateral topuk kaması kullanımının ağrı ve fonksiyon üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık.
 

Gereç ve Yöntem: Unilateral diz ağrısı olan ve Kellegren Lawrence radyolojik evrelemesine göre evre II ve III diz osteoartriti olan olan 37 kadın hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar egzersiz ve analjezik ile beraber 6 mm topuk kaması kullananlar (19 hasta) ve sadece egzersiz ve analjezik kullananlar (18 hasta) şeklinde iki gruba randomize edildi. Yürürken, ayakda dururken ve dinlenirken oluşan ağrı şiddeti Visual Analog Skala (VAS) ile belirlendi. Pasif hareket ile oluşan ağrı şiddeti Doyle’un Ritche indeksi ile ve fonksiyonel durum Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) ile değerlendirildi. Değerlendirmeler başlangıçta, 1. ay ve 3. ay visitlerinde gerçekleştirildi.
 

Bulgular: Ritche indeksi skorunda düzelme gösteren hastaların oranı 6 mm topuk kaması kullanan hastalarda kullanmayanlara göre 3. ayın sonunda anlamlı olarak daha fazlaydı (p=0,008). WOMAC ağrı (p=0,003) ve total WOMAC skorları (p=0,01) 1. ayın sonunda; istirahatte (p=0,03), ayakda durma (p=0,02) ve yürürken (p=0,01) VAS, total WOMAC (p=0,001) ve tüm eklem sertliği dışında tüm WOMAC alt parametreleri 3. ayın sonunda diğer gruba kıyasla 6 mm kama kullanan hastalarda anlamlı olarak düzelme gösterdi (p<0,05).
 

Sonuç: Evre II ve III gonartrozu olan kadın hastalarda 6 mm lateral topuk kaması kullanımı yürürken, ayakda dururken, dinlenirken ve pasif hareket sırasında olan ağrıyı anlamlı olarak azaltır. Ağrı azalmasının yanısıra 3. ayın sonunda, kama kullananlarda sadece egzersiz ve analjezik kullananlara göre anlamlı fonksiyonel düzelme gözlenir.  

Keywords : Diz osteoartriti, lateral kamalı tabanlık