Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 4

Lomber Spinal Stenozlu Hastalarda Fizik Tedavi Ajanlarının Etkinliğ

Ferhan Cantürk 1 ,Yeşim Akyol 2 ,Dilek Durmuş 1 ,Gamze Alaylı 1 ,Berna Tander 2 ,Yasemin Ulus 2
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey

Amaç: Bu çalışmanın amacı lomber spinal stenoz (LSS)’lu hastalarda fizik tedavi ajanlarının etkinliğini değerlendirmekti.
 

Gereç ve Yöntem: Klinik ve radyolojik olarak LSS tanısı almış 41 hasta çalışmaya alındı. Hastalar iki gruba ayrıldı. Grup 1 (n=22)’deki hastalara üç hafta süreyle haftada 5 gün fizik tedavi programı (sıcak paket, ultrason, interferansiyel akım) ve egzersiz tedavisi uygulandı. Grup 2 (n=19)’deki hastalar kontrol grubu olarak kabul edildiler ve sadece egzersiz tedavisi aldılar. Hastalar visual analog skala (VAS), Oswestry Disabilite İndeksi, Kısa Form 36 ve Beck Depresyon Ölçeği ile değerlendirildi. Ağrısız yürüme zamanı (nörojenik klodikasyon zamanı) yürüme bandında ölçüldü. 
 

Bulgular: Tedavi sonrasında her iki grupta ağrı (grup 2’de istirahat VAS hariç), nörojenik klodikasyon zamanı, özürlülük düzeyi, depresyon ve yaşam kalitesinin bazı parametrelerinde istatistiksel açıdan anlamlı iyileşme görüldü. Grup 1 de grup 2’ye göre nörojenik klodikasyon zamanı, VAS ağrı ve yaşam kalitesi ölçeğinin bazı parametrelerinde (fiziksel fonksiyon, fiziksel rol, ağrı, genel sağlık) iyileşme daha anlamlıydı.
 

Sonuç: LSS’li hastalarda fizik tedavi ajanları kısa dönemde etkili olup, bu hastalarda önemli bir tedavi seçeneği olabilir. 

Keywords : Lomber spinal stenoz, fizik tedavi, özürlülük, yaşam kalitesi, depresyo