Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 2

Geriatrik Rehabilitasyona Giriş

Müyesser Okumuş 1 ,Nur Turhan 2 ,İlker Yağcı 3
1 Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Ayrıntılı geriatrik değerlendirme ve rehabilitasyon, fonksiyon odaklı bir yaklaşımı ve interdisipliner ekip çalışmasını gerektirir. Hekimler, rehabilitasyon hemşireleri, fizyoterapistler, uğraşı terapistleri, konuşma terapistleri ve sosyal çalışmacılar rehabilitasyon ekibini oluşturur. Yaşlı hastaya gerekli görüldüğü takdirde hastanede evde veya poliklinik hizmeti şeklinde rehabilitasyon programı verilmelidir. Fiziksel, psikososyal ve medikal komorbiditelerin karmaşıklığı, yatırılarak tedavi edilen yaşlıda büyük sorun oluşturur ve yoğun tedavi gerektirir. Mevcut sistemik sorunların yol açtığı tabloya yeni çıkan, erken tanı ve tedavi gerektiren acil durumlar da eşlik eder. Rehabilitasyonun başarılı olması için yaşlı hastanın olabildiğince en iyi sağlık durumunda tutulması gerekir. Primer ve sekonder profilaksi mutlaka uygulanmalıdır. Ayrıntılı geriatrik değerlendirmede yaşlının iyiliğine etki eden fiziksel, psikososyal ve çevresel faktörler saptanmalıdır. Organize yaklaşım ve objektif ölçütler, fonksiyonu bozan en önemli faktörlerin ortaya konulmasını sağlar. Değerlendirmeyi gerektiren başlıca alanlar günlük yaşam aktiviteleri, kognisyon, psikolojik durum, sosyal destek, yürüme, düşme, beslenme, duyu kayıpları, inkontinans, polifarmasi, yaşlının tacizi, ağrı ve yatak yarasıdır. 

Keywords : Rehabilitasyon ekibi, kurumsal rehabilitasyon, kurum dışı rehabilitasyon, yaşlıya özgü fizik muayene bulguları, yaşlıda laboratuvar değerler, çok yönlü geriatrik değerlendirme, interdisiplier yaklaşım