Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 2

Yaşlılara Özgü Sorunlar: Üriner İnkontinans, Ağrı, İmmobilizasyon

Yeşim Akkoç 1 ,Jale İrdesel 2 ,Kazım Şenel 3
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı,Bursa
3 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Erzurum

Bu derlemede yaşlı kişilerdeki üriner inkontinans, ağrı ve immobilizasyon problemleri ele alınmıştır. Üriner inkontinans yaşlılarda giderek büyüyen medikal, sosyal ve ekonomik etkileri olan bir sağlık sorunudur. Urge üriner inkontinans ve stress üriner inkontinans en sık görülen inkontinans formları olup, her ikisi de yaşlıların yaşam kalitesini etkilemektedir. Üriner inkontinansın değerlendilip, tedavi edilmesi yaşam kalitesini önemli derecede etkileyecektir. Çoğu yaşlı kişi ağrıyı yaşlanmanın bir parçası olarak görmektedir. Yaşlılar genel popülasyona göre daha fazla ağrı çekmelerine rağmen, çoğu yetersiz tedavi almaktadır. Yaşlılar için güvenli farmakolojik ve non-farmakolojik tedavi seçenekleri mevcuttur. Yatak istirahati ve immobilizasyon birçok hastalığın sonucu oluşan ve bazı hastalıkların tedavisinde de önerilen bir tedavi yöntemidir. İnaktivitenin vücudun etkilenen bölümünde iyileşmeyi hızlandırdığı görüşü kabul görmüş olsa da uzun süreli yatak istirahati ve immobiliteye bağlı zarar verici etkiler ve komplikasyonlar 1940’lı yıllardan günümüze kadar giderek artan şekilde ortaya konmaktadır. İmmobilizasyon sonucu  ortaya çıkan bu olumsuz etkiler her ne kadar bireyler arasında farklılıklar gösterse de yaşlılarda fonksiyonel bağımsızlık kayıpları çok daha kolay ve hızlı bir şekilde kendini göstermektedir.

Keywords : Yaşlı, üriner inkontinans, ağrı, immobilizasyo