Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 3

Romatoid Artrit Hastalarının Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi ile Değerlendirilmesi

İlknur Yiğit Gökçe 1 ,Mehmet Ünlü 2 ,Özlem Solak 3 ,Ümit Dündar 3 ,Ümit Seçil Demirdal 1 ,Fatma Fidan 2
1 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
3 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine, Afyonkarahisar, Turkey
4 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye

Amaç: Romatoid artritli (RA) hastalarda uyku kalitesini Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) anketi ile değerlendirmek ve uyku kalitesini etkileyebilecek faktörleri belirlemek.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Amerikan Romatizma Derneği’nin RA tanı kriterlerini dolduran 55 RA hastası ve 20 sağlıklı kişi alındı. Tüm katılımcıların demografik özellikleri, ayrıca RA hastalarının hastalık süreleri, DAS 28 skorları kaydedildi. PUKİ anketi tüm katılımcılarla birebir görüşme ile dolduruldu. 

 

Bulgular: İki grup arasında yaş ortalaması, cinsiyet açısından fark yoktu (p>0,05). RA hastalarının ortalama hastalık tanı süreleri 6,3±6,5 yıl, ortalama DAS 28 skorları 3,5±1,3 idi. Global PUKİ skoru ortalaması RA grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu. RA’lı hastaların 35’inde (%63,6), kontrol grubunun 5’inde (%25,0) global PUKİ skoruna göre uyku kalitesi kötü (global skor ≥5) olarak değerlendirildi (p=0,003). TNF-a blokörü kullanmayan RA hastalarında kullananlara göre global PUKİ skoru ortalaması (sırasıyla 6,9±3,9, 5,2±2,6, p=0,326) daha yüksekti, ancak fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Ayrıca Global PUKİ skoru ile DAS 28 skoru arasında anlamlı bir korelasyon saptandı (r=0,270 p=0,046).

 

Sonuç: RA hastalarının uyku kalitesi sağlıklı kişilere göre daha kötüdür. RA hastalarında uyku kalitesini değerlendirmek için PUKİ anketi kullanılabilir. Uyku kalitesinde bozukluk saptanan RA hastalarında biyolojik ajan tedavisinin olumlu etkileri olduğu bildirilmektedir. Daha çok sayıda hasta ile biyolojik ajanların uyku kalitesi üzerine olan etkileri araştırılmalıdır. 

Keywords : Romatoid artrit, Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi