Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 2

Çocuklarda Vücut Kompozisyonu ve Fiziksel Aktiv0ite İlişkisi: Pilot Çalışma

1 ,Cemil Sert 2
1
2 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Şanlıurfa

Amaç: Son yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde daha çok karşımıza çıkan çocukluk çağı obezitesi, önemli bir halk sağlığı problemidir. Beden Kitle İndeksi (BKİ) ve vücut kompozisyonunun değerlendirilmesi çocukluk çağı obezitesi hakkında bilgi verebilen yöntemlerdir. Bu çalışmanın amacı, çocuklarda BKİ ve vücut kompozisyonu ile fazla kiloya neden olabilecek risk faktörlerinin ilişkisinin araştırılmasıydı. 

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yaş ortalaması 12,0±0,8 yıl olan 47’si erkek, 34’ü kız toplam 81 çocuk dahil edildi. Vücut kompozisyonu Biyoimpedans analiz (BİA) yöntemiyle ölçüldü. Günlük fiziksel aktiviteler örneğin ortalama uyku ve televizyon izleme zamanı (saat/gün), inilip çıkılan merdiven basamağı sayısı, spor faaliyetlerine ayrılan zaman (saat/hafta) kaydedildi, ayrıca 72 metrelik mesafeyi koşma hızı (dakika) değerlendirildi. 
 

Bulgular: BKİ, televizyon izleme zamanı ile pozitif, uyku zamanı ile negatif korelasyon gösteriyordu (sırasıyla p=0,03, r=0,330; p=0,01, r=0,420), ayrıca spor faaliyeti zamanı ile vücut yağ kitlesi negatif, bazal metabolik hız pozitif koreleydi (sırasıyla p=0,03, r=-0,270; p=0,01, r=0,442). 

 

Sonuç: Sonuçlarımız günlük fiziksel aktiviteler ve yaşam biçiminin çocuklarda fazla kilo ve vücut kompozisyonu özelliklerini etkileyebileceğini işaret ediyordu. BİA çocuklarda vücut kompozisyonunun değerlendirilmesinde kullanılabilecek uygulanması kolay bir yöntemdir. Çocukluk çağında ortaya çıkan obezite ve yağ doku oranında artış, erişkin yaşlarda da devam edebileceğinden ve çeşitli hastalıklar için risk faktörü olabileceğinden, çocukların sedanter davranışlardan uzaklaşarak spor faaliyetlerine yönlendirilmesi yerinde olacaktır. 

Keywords : Bioimpedans analizi, obezite, beden kitle indeksi