Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 2

Mesane Rehabilitasyonu Uygulanan Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarda Üriner Sistem Enfeksiyonu ile İlişkili Faktörler

Bengi Öz 1 ,İlker Şengül 2 ,Neşe Ölmez 3 ,Asuman Memiş 3
1 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir
2 İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir, Türkiye
3 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir

Amaç: Spinal kord yaralanmalı (SKY) hastaların rehabilitasyonunun başlangıcında idrar yolu enfeksiyonunun (İYE) prevalansı ve ilişkili faktörler, rehabilitasyon sürecinde gelişen İYE sıklığı, ilişkili faktörler ve üreyen mikroorganizmalar ve mesane eğitimi sonrası hastaların mesane boşaltım yöntemlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
 

Gereç ve Yöntem: SKY’li 63 hastada kesitsel analiz yapılmıştır. Elli iki hasta prospektif olarak İYE gelişimi açısından izlenmiştir. SKY’li 63 hastanın demografik ve klinik özellikleri ve başlangıçta var olan İYE ile ilişkili faktörler araştırılmıştır. Elli iki hasta rehabilitasyon periyodu boyunca İYE açısından takip edilmiştir. Hastalar İYE sıklığına göre gruplanarak risk faktörleri açısından karşılaştırılmıştır. İYE’ye neden olan mikroorganizmalar belirlenmiştir.
 

Bulgular: Başlangıçta belirlenen İYE, piyüri ile ilişkili bulunmuştur (p=0,000). Yapılan idrar kültürlerinin çoğunda Eschericia coli (E. coli) (%42,3) ve Pseudomonas aeruginosa (%13,5) üremiştir. Yatış süresince birden fazla idrar yolu enfeksiyonu gelişen hastaların hastanede kalış süreleri daha uzun bulunmuştur. Taburculuklarında intermitant kateterizasyona geçen hastaların oranının %68,2; sonda olmadan idrar boşaltımı yapabilen hastaların oranının ise %21 olduğu gözlenmiştir.
 

Sonuç: SKY’li hastaların hastaneye başvurularında yüksek oranda bakteriüri mevcuttur. Piyüri idrar yolu enfeksiyonunu işaret eden önemli bir laboratuvar göstergedir. SKY’li hastaların rehabilitasyonu süresince enfekte eden en sık gözlenen mikroorganizma E. coli’dir. Hastanede gelişen İYE sıklığı yatış süresi ile ilişkilidir.

Keywords : Mesane rehabilitasyonu, üriner sistem enfeksiyonu, spinal kord yaralanması