Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 2

Travmatik ve Travmatik Olmayan Omurilik Yaralanmalı Hastalar Arasındaki Farklılıkların Karşılaştırılması

Necmettin Yıldız 1 ,Hakan Alkan 1 ,Ayşe Sarsan 1 ,Merih Özgen 2 ,Oya Topuz 3 ,Füsun Ardıç 4
1 Pamukkale Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
2 Osmangazi Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
3 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli
4 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

Amaç: Travmatik olmayan omurilik yaralanmalı (TO/OY) hastalar ile travmatik omurilik yaralanmalı (T/OY) hastaların demografik, klinik ve fonksiyonel özelliklerinin karşılaştırılması amaçlandı.
 

Gereç ve Yöntem: Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde OY tanısı ile rehabilitasyon programı alan 50 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastalar etiyolojilerine göre TO/OY ve T/OY olarak 2 gruba ayrıldı. Hastaların yaş, cinsiyet, OY’nin nedeni, yaralanmanın seviyesi, komplet olup olmaması, yaralanmadan merkezimize kabulüne kadar geçen süre, yatış süreleri, gelişen komplikasyonları ve fonksiyonel durumları incelendi.
 

Bulgular: Medikal kayıtları incelenen 50 hastadan (34 erkek, 16 kadın), 13’ü TO/OY, 37’si T/OY idi. TO/OY grupta hastaların %61,5’ini erkekler oluştururken, yaralanmanın en sık nedeni spinal tümör (%46,2) olarak belirlendi. Hastaların çoğunluğu torakal bölge (%46,2), inkomplet (%69,2) paraplejikdi. Bu grupta en sık rastlanan komplikasyon idrar yolları enfeksiyonu (İYE) (%84,6) olarak saptandı. TO/OY hastalarda ortalama hasta yaşının (53,07±14,5), T/OY hastalara göre (36,27±16,2) daha yüksek olduğu görüldü (p=0,02). Ayrıca, TO/OY hastalarda inkomplet yaralanma oranı da, T/OY hastalara göre daha yüksek olarak bulundu (p=0,03). Her iki grubun yaralanmadan merkezimize kabulüne kadar geçen süre, giriş ve taburculuğundaki fonksiyonel durumları, yatış süreleri, cinsiyet dağılımı, bası yarası, spastisite, İYE, depresyon ve nöropatik ağrı komplikasyonlarının gelişimi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p≥0,05).
 

Sonuç: Çalışmamızda TO/OY hastalar ile, T/OY hastalar arasında hasta yaşı ve komplet/inkomplet oranları açısından farklılıklar olduğu gösterilmiştir. OY’lı hastaların demografik, klinik ve etiyolojik özellikleri ile fonksiyonel sonuçları temel alınarak rehabilitasyon programlarının planlanması, rehabilitasyon hedefleri ve tedavi sonuçlarının tahmini açısından oldukça önemlidir. 

Keywords : Travmatik olmayan omurilik yaralanması, travmatik omurilik yaralanması, rehabilitasyo