Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 4

Ulnar Sinir Tuzak Nöropatileri

Zeynep Alev Özçete 1 ,Arzu Yağız On 2
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.56.190

Ulnar sinir tuzak nöropatileri, üst ekstremitede karpal tünel sendromundan sonra ikinci sıklıkta görülen tuzak nöropatilerdir. Anatomik özelliği nedeniyle ulnar sinir en sık dirsek bölgesinde basıya uğramaktadır. Dirsek bölgesindeki potansiyel tuzaklanma bölgeleri Struthers arkadı, medial intermüsküler septum, retroepikondiler oluk, kubital tünel (humeroulnar arkad) ve fleksör pronator aponöroz olup, en sık kubital tünel ve retroepikondiler olukta tuzaklanma görülmektedir. Ulnar sinir daha nadir olarak el bileği düzeyinde Guyon kanalında tuzaklanabilir. Ulnar sinir tuzak nöropatilerinin tanısı, semptomlar, fizik muayene bulguları ve elektrodiagnostik incelemelere dayanır. Tedavi hastanın durumuna ve hastalığın şiddetine göre planlanır. Konservatif tedaviye yanıt olmadığı durumlarda, progresif paralizi ve uzun süreli lezyon varlığını gösteren kanıtlar varlığında cerrahi tedavi düşünülür. Bu derlemede, ulnar sinirin potansiyel tuzaklanma yerleri, tuzak nöropatinin patofizyolojisi, klinik ve elektrofizyolojik tanısı ve konservatif tedavisi gözden geçirilecektir. 

Keywords : Ulnar sinir, tuzak nöropati, kubital tünel, Guyon kanalı