Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 4

Manuel F Dalga Persistansı Ölçümünün Önemi

Sabyasachi Ghosh 1
1 Physical Medicine and Rehabilitation Hospital, Sulaibikhat, Kuwai DOI : 10.4274/tftr.56.186

Amaç: Sinir iletim çalışmalarında F dalgalarının çoğunda bilgisayarın otomatik işaretlemeleri doğru olarak yapılamamaktadır. Bu çalışma, sinir iletim çalışması yapılırken F dalgası persistans değerlerinin manuel olarak ölçülmesinin bir önemi olup olmadığını incelemek için yapılmıştır. 
 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya motor ve duyusal ulnar sinir iletim çalışmaları normal olan 19-65 yaş arası (ortalama yaş: 37±11,5) toplam 60 hasta (18 erkek) dahil edildi. Ulnar sinir F dalga parametrelerinin incelenmesi için 78 sinir iletim çalışması yapıldı. F dalga persistansı bilgisayar tarafından otomatik olarak kaydedildi (otomatik persistans). Yazılımın F dalgalarını doğru olarak göstermediğinin gözlemlenmesi ile persistans manuel olarak tekrar hesaplandı.
 

Bulgular: Manuel ve otomatik olarak ölçülen ulnar sinir F dalga persistansı Wilcoxon signed-rank testi ile incelendiğinde iki yöntem sonuçları arasında anlamlı farklılık olduğu görüldü (z=3,24, p=0,005). 
Manuel olarak ölçüldüğünde, otomatik olana kıyasla, persistans ciddi anlamda artmıştı. Yetmiş sekiz sinir iletim çalışmasının 25’inde manuel persistans otomatik persistanstan daha yüksek, 5’inde daha az, 48’inde ise eşitti. 
 

Sonuç: F dalga persistans ölçümünde manuel persistans tavsiye edilir. Bu çalışma ayrıca  F dalga çalışmaları için yazılımın geliştirilmesi gerektiğini de  önermektedir.

Keywords : Elektrofizyolojik işlemler, sinir iletim çalışması, F dalgası persistansıt