Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 4

Anti-TNF-α ve Geleneksel Tedavi Alan Romatoid Artritli Hastalarda Serum Sialik Asit ve Oksidatif Stres Parametrelerinin Değerlendirilmesi

Burak Erer 1 ,Selma Yazıcı 2 ,Gülşen Yılmaz 3 ,Fatma Meriç Yılmaz 3 ,Betül Erer 4 ,Hatice Yüksel 5
1 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakir, Türkiye
3 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Biyokimya Laboratuvarı, Ankara, Türkiye
4 Siyami Ersek Kardiyovasküler Cerrahi Merkezi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.56.182

Amaç: Bu çalışmada geleneksel veya anti-TNF-a tedavisi alan romatoid artrit (RA) hastalarında nitrik oksit metabolitleri (NO), tiobarbitürik asit türevi aktif maddeler (TBARS) ve tiyol grupları (SH) ölçümü ile oksidatif stres ve sialik asit (SA) düzeylerini değerlendirmeyi amaçladık. 

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 86 RA hastası ile20 sağlıklı kontrol dahil edildi. RA hastalarının tümü, RA için ACR kriterlerini karşılamaktaydı. Otuz hasta anti-TNF-a tedavisi alıyordu. Diğer hastalar hastalık düzenleyici anti-romatizmal ilaçlardan iki veya üçünü kullanıyordu. Tüm hastaların HAQ ve DAS28 skorları hesaplandı. Hem hastaların hem de kontrollerin NOx, TBARS, SA ve SH düzeyleri ölçüldü.

 

Bulgular: RA hastalarının SA düzeyleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti. Her iki grupta da TBARS ve NOx düzeylerinin artmış, SH düzeylerinin azalmış olduğunu bulduk. Ancak bu bulgular istatistiksel anlamlılığa ulaşmıyordu. Spearman korelasyon analizi sonucunda serum TABRS düzeyleri ile hem NOx hem de SA düzeyleri arasında olumlu korelasyon olduğu ortaya çıktı (r=0,322, p=0,001) and SA (r=0,242, p=0,017).

 

Sonuç: Bulgularımız SA’nın RA patogenezindeki rolünü ve oksidatif stresle ilişkisini desteklemektedir. RA tedavisinin serum oksidatif stres parametrelerine uzun dönem etkisini incelemeyi hedefleyen, daha geniş sayıda hastayla ve daha uzun süreli tedavi takibiyle yapılacak çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. 

Keywords : Anti-TNF-a, tedavi, oksidatif stres, romatoid artrit, sialik asit