Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 4

Torasik Çıkış Sendromunda Klinik Tanı Testlerinin Tanısal Değeri

Mustafa Çalış 1 ,Mehmet Altuncuoğlu 2 ,Ayşin Demirel 2
1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kayseri
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.56.155

Amaç: Bu çalışmada torasik çıkış sendromu (TÇS) tanısında kullanılan klinik tanı testlerinin tanısal değerlerini ortaya koymayı amaçladık.
 

Gereç ve Yöntem: Çalışma boyun ve kol ağrısı olan 135 hasta üzerinde yapıldı. Bu hastaların 93’ü TÇS’li, 42’si ise diğer hastalardan oluşturuldu. İki araştırmacı tarafından TÇS’de kullanılan özel klinik tanı testleri olan Adson, kostaklavikular kompresyon, Roos, supraklavikular tinel, Halstead, hiperabdüksiyon ve Allen testleri hastalara kör olarak uygulandı. Bu şekilde bu testlerin duyarlılık, özgüllük, doğruluk, pozitif ve negatif kestirim değerleri hesaplandı.
 

Bulgular: Klinik tanı testleri içinde duyarlılık; birinci araştırmacı için sırasıyla Roos (%92,47), Halstead (%74,19) ve supraklavikular tinel (%67,74); ikinci araştırmacı için Roos (%92,47), Halstead (%76,34) ve kostaklavikular kompresyon (%67,74) testlerinde bulundu. Testlerin kombinasyonunu yaptığımızda; en az iki test ile yapılan kombinasyonda ise her iki araştırmacı için de en yüksek duyarlılık oranları sırasıyla birinci araştırmacı için (%90,44), ikinci araştırmacı için (%90,74) olarak hesaplandı. 
 

Sonuç: Bu çalışma, TÇS tanısında en duyarlı testlerin Roos, Halstead, supraklavikular tinel ve kostaklavikular kompresyon testleri olduğunu göstermiştir. 

Keywords : Torasik çıkış sendromu, tanısal testler, klinik değerlendirme, tanısal değerler