Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 2

Diz Osteoartriti ile Serum Kolesterol Seviyesi Arasındaki Iliski

Kurtuluş Kaya 1 ,Sibel Ünsal Delialioğlu 2 ,Bahadır Çalap 3 ,Hanife Çağlar Yağcı 4 ,Didem Cömert 5
1 Tatvan Devlet Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Bitlis, Türkiye
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3 Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara
4 Acıbadem Hospital Bağdat Street Medical Center, İstanbul, Turkey
5 Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Ankara

Amaç: Bu çalışmanın amacı diz osteoartriti (OA) ile serum total kolesterol seviyeleri arasındaki ilişkinin saptanması, serum total kolesterol seviyelerinin OA gelişimindeki öneminin araştırılmasıdır.
 

 

Gereç ve Yöntem: Kellgren-Lawrence'a göre radyolojik evrelemesi evre 1 olan 36, evre 2 olan 48 ve evre 3 olan 28, toplam 112 bilateral diz OA'lı hasta ve 50 sağlıklı kontrol çalışmaya alındı. Tüm deneklerin yaşı, vücut kitle indeksi (VKİ), total kolesterol seviyeleri kaydedildi. Hipertansiyon, diabetes mellitus varlığı, sigara kullanımları ve ağır fiziksel aktivite varlığı sorgulandı.

 

Bulgular: Hasta grubunun yaş, VKİ, serum total kolesterol seviyesi ortalamaları ile hipertansiyon ve ağır fiziksel aktivite varlığı oranları kontrol grubundan anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Üç hasta grubu arasında total kolesterol seviyeleri açısından anlamlı bir farklılık bulunmadı. Hiperkolesterolemi, VKİ'deki yüksekliğin, hipertansiyon ve ağır fiziksel aktivite varlığının OA oluşma riskini anlamlı olarak arttırdığı saptandı. Total kolesterol, hipertansiyon varlığı, yaş, VKİ değerlerinden OA gelişimini belirleme gücü açısından her iki cinsiyet için ayrı ayrı lojistik regresyon analizi yapıldığında; kadınlarda yaş, VKİ, total kolesterol, erkeklerde ise sadece yaş ve total kolesterol seviyelerinin OA gelişimini anlamlı olarak belirlediği saptanmıştır. 

 

Sonuç: Yaş ve VKİ yanında total kolesterol seviyelerinin OA gelişimini anlamlı olarak belirlemesi OA patogenezinde yeri iyi bilinen bu iki faktör yanında hiperkolesteroleminin de OA gelişiminde önemli olduğunu göstermektedir. 

Keywords : Osteoartrit, kolesterol, vücut kütle indeksi, kan basıncı