Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 2

The Effect of Aerobic Exercise on Hand Strength and Dexterity of Patients with Coronary Artery Disease

Feray Soyupek 1 ,Nesrin Bölükbaşı 2 ,Rezan Z. Yorgancıoğlu 3 ,Figen Gökoğlu 4
1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Isparta
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
3 Ankara Education and Research Hospital, 1st Clinic of Physical Therapys and Rehabilitation, Ankara, Turkey
4 S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara

Amaç: Aerobik egzersizin el kas gücü ve becerisi üzerine olan erken dönem etkisini incelemek.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya koroner arter hastalığı olan 40 hasta dahil edildi. Egzersiz ve kontrol olmak üzere iki gruba ayrıldı. Egzersiz grubu egzersiz bazlı kardiyak rehabilitasyon programına dahil edildi. El kavrama kuvveti ve becerisi egzersiz seansından hemen önce ve seanstan 5 dakika sonra değerlendirildi. El kavrama gücü Jamar el dinamometresi ile değerlendirildi. Kontrol grubunda el kavrama kuvveti ve becerisi başlangıçta ve 35 dakika sonra değerlendirildi. El becerisini değerlendirmede Purdue Pegboard testi kullanıldı. 

 

 

Bulgular: Egzersiz grubunun aerobik egzersiz sonrası her iki el kavrama kuvvetleri egzersiz öncesi değerlere göre anlamlı olarak artmıştı (p<0.05). Egzersiz grubunda Purdue Pegboard testinin tüm basamaklarında egzersiz öncesi ve sonrası arasında anlamlı fark vardı. Purdue Pegboard beceri testinin egzersiz sonrası skorları egzersiz öncesi skorlara göre yüksekti.

 

Sonuç: 30 dakikalık aerobik egzersizin el kavrama kuvveti ve becerisi üzerinde erken dönemde olumlu etkisi vardır.

Keywords : Aerobik egzersiz, el, beceri, kas gücü