Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 2

Ankara University, School of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara

Yeşim Kurtaiş 1
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey DOI : 10.4274/tftr.56.s67

Medulla spinalis yaralanması (MSY) olan hastalarda kardiyak ve pulmoner sorunlar başta gelen mortalite ve morbidite nedenleridir. MSY’li hastaların yaşam sürelerinin uzaması ile bu sorunlarla karşılaşma oranları da artmaktadır. MSY sonrası 5-20 yıl içinde kardiyopulmoner sorunlar nedeni ile yıllık hastaneye yatış oranı %25-40 arasındadır. Hem pulmoner hem kardiyak sistemdeki birçok soruna, MSY sonrası ortaya çıkan sempatik denervasyon ile birlikte otonomik disfonksiyon yol açmaktadır. Ayrıca, kas denervasyonu, immobilite, obezite gibi duruma ikincil sorunlar da kardiyopulmoner  hastalıklar ile ilişkili morbiditeyi artırmaktadır. Aterosklerotik kalp hastalığı normal toplumda %5-10 oranında görülürken, MSY olan bireylerde prevalans %30-50 düzeyine ulaşmakta; yani risk 5-6 kat artmaktadır. Aterosklerotik kalp hastalığı MSY normal topluma göre daha erken yaşta ortaya çıkmakta, yüksek lezyon seviyesi ve lezyonun ciddiyeti riski artırmaktadır. Bu veriler MSY geçiren bireyin kardiyak ve pulmoner sorunların ve komplikasyonlarının izleminin ve bu sorunlarının farkında olunmasının önemini göstermektedir. Bu derlemede, kardiyopulmoner sorunlarla ilişkili rehabilitasyon yaklaşımları tartışılmış ve özellikle bu alandaki güncel bilgilere yer verilmiştir. 

Keywords : Medulla spinalis yaralanması, kardiyak rehabilitasyon, pumoner rehabilitasyo