Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 2

Diz Osteoartritinde Konsantrik, Kombine Konsantrik-Eksantrik ve Izometrik Egzersizlerin Semptomlar ve Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkinliginin Karsılastırılması

Ali sallı 1 ,Hatice Uğurlu 2 ,Dilek Emlik 3
1 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Konya
2 Selçuk Üniversites Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Konya
3 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Konya

Amaç: Diz osteoartriti (OA)'nde konsantrik, kombine konsantrik-eksantrik ve izometrik egzersiz programlarının ağrı, fonksiyonel kapasite ve kas kuvveti üzerine etkilerinin karşılaştırılması.

 

Gereç ve Yöntem: Her iki diz ağrısı ile başvuran ve bilateral diz OA tanısı alan 80 hasta çalışmaya alındı. Hastalar randomize olarak 4 gruba bölündü. İlk üç grup egzersiz, dördüncü grup kontrol grubunu oluşturdu. 1. gruba konsantrik izokinetik, 2. gruba kombine konsantrik-eksantrik izokinetik ve 3. gruba izometrik egzersiz programı 8 hafta süre ile haftada 3 gün uygulandı. Tüm gruplar 0, 4, 8 ve 20. haftalarda vizüel analog skala (VAS) istirahat ve hareket, Western Ontario ve McMaster Üniversiteleri Osteoartrit İndeksi (WOMAC), Kısa Form 36 (SF 36) ve diz ekstansör ve fleksör kas gruplarının maksimal kas gücü ölçümleri ile değerlendirildi.

 

Bulgular: Tüm egzersiz grupları ağrı skorlarında, fonksiyonel kapasite ölçümlerinde ve kas güçlerinde belirgin gelişme gösterdiler. 12 haftalık tedavisiz dönemi takiben 20. haftada yaptığımız ölçümlerde her üç egzersiz grubunda da kazanımlarından belirgin kayıp saptanmadı (p<0,001 ve p<0,05).

 

Sonuç: Bu bulgular diz OA'da egzersizin önemini vurgularken bu konuda izokinetik teknolojinin oldukça yararlı olduğunu göstermiştir. 

Keywords : Diz, osteoartrit, egzersiz, izokinetik