Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 3

Meme Kanseri ile İlişkili Lenfödem Tanılı Hastalarımızın Demografik ve Klinik Özellikleri

Sibel Ünsal Delialioğlu 1 ,Meltem Aras 2 ,Emine Eda Kurt 3 ,Sumru Özel 4
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
3 Rize Training and Research Hospital, Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Rize, Turkey
4 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.56.124

Amaç: Çalışmanın amacı onkolojik rehabilitasyon ünitemize başvuran meme kanseri ile ilişkili lenfödemi olan hastaların klinik ve demografik özelliklerinin sunulmasıdır. 
 

Gereç ve Yöntem: Elli yedi kadın hasta değerlendirildi. Demografik veriler, uygulanan tedavi modaliteleri, çıkarılan lenf nodu sayısı, metastatik lenf nodu sayısı, patolojik tanı tipi kaydedildi. Ağrı, uyuşukluk, ağırlık hissi ve fonksiyon kaybı sorgulandı. Lenfödem değerlendirmesinde çevresel ölçüm yöntemi kullanıldı. Evreleme yöntemine göre lenfödem sınıflandırmasında evre 1’deki hastalar bir grup oluşturacak (Grup 1, geriye dönüşümlü lenfödem, n=20) şekilde ve Evre 2 ve Evre 3’teki hastalarda birleştirilerek bir grup oluşturacak şekilde (Grup 2, geriye dönüşümsüz lenfödem, n=37) iki grup yapıldı.
 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 50,92±10,58 yıldı. Operasyondan sonra lenfödem oluşumuna kadar geçen süre ortalaması 25,61±16,01 (4-72) aydı. Hastaların 25’inde lenfödemli ekstremitede ağırlık hissi, 27’sinde ağrı yakınması, 19’unda uyuşukluk ve 25’inde fonksiyon kaybı yakınması vardı. Dört bölgedeki çevresel ölçüm değerleri ile beden kitle indeksi arasında anlamlı pozitif korelasyon saptandı (p<0,05). 
 

Sonuç: Lenfödem meme kanserli hastalarda önemli bir morbidite nedenidir. Obesite, lenfödem gelişimini kolaylaştıran önemli bir risk faktörüdür. Bu nedenle meme kanserli hastaların lenfödem konusunda bilgilendirilmesi, risk faktörlerinin belirlenmesi ve kontrol altına alınması lenfödemin önlenmesi açısından oldukça önemlidir.

Keywords : Meme kanseri, lenfödem, risk faktörleri