Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 3

Hemiplejik Serebral Paralizili Çocuklarda Johnstone Basınç Splintleri ile EMG Biofeedback Uygulamasının Karşılaştırılması

Ali Kitiş 1 ,Hülya Kayıhan 2
1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Denizli, Türkiye
2 Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.56.116

Amaç: Bu çalışma, hemiplejik serebral paralizili (SP) çocuklarda Bobath’ın nörogelişimsel tedavi yöntemine ek olarak Johnstone basınç splintleri ve elektromyografik (EMG) biofeedback eğitiminin kas tonusu, günlük yaşam aktiviteleri, duyu-algı ve motor bütünleşme fonksiyonları ile fonksiyonel el aktiviteleri üzerine olan etkilerini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır.  
 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya motor gelişim düzeyleri aynı olan 38 spastik hemiplejik SP’li olgu katılmış, olgular iki gruba ayrılmışlardır. Çalışmada Bobath’ın nörogelişimsel tedavi yöntemine ek olarak, I. grupta üst ekstremiteye 3 ay süre ile EMG biofeedback eğitimi, II. grupta ise yine üst ekstremiteye 3 ay süre ile Johnstone basınç splintleri uygulanmıştır. 
Her iki grupta da olgular haftada üç gün ve üç ay süre ile tedaviye alınırken, her bir tedavi seansı süresi Biofeedback grubunda 20 dakika, Johnstone grubunda ise splintli ve splintsiz toplam 50 dakika olacak şekilde düzenlenmiştir. Olguların tümü kas tonusu, duyu-algı ve motor bütünleşme fonksiyonları, günlük yaşam aktiviteleri ile el fonksiyonları yönünden tedavi öncesi, 3 aylık tedavinin sonunda, tedavi sonrası 3. ve 6. aylarda değerlendirilmişlerdir.  
 

Bulgular: Tedavinin sonunda her iki grupta da tedavi sonrası 3. ve 6. aylarda kas tonusunda azalma, günlük yaşam aktiviteleri, duyu-algı ve motor bütünleşme fonksiyonları ve üst ekstremite fonksiyonlarında ise anlamlı bir gelişme kaydedilmiş (p<0,05), 1. gruptan elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak daha anlamlı bulunmuştur (p<0,001). 
 

Sonuç: Bu sonuçlar, her iki tedavi yönteminin de SP rehabilitasyonunda Bobath yöntemine yardımcı olduğunu, EMG biofeedback eğitiminin çocukların daha aktif katılımlarını teşvik etmesi bakımından daha aktif ve etkili bir yöntem olabileceğini düşündürmektedir. 

Keywords : Serebral palsi, Johnstone basınç splintleri, EMG biofeedback