Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 2

Omurilik Yaralanmalı Hastalarda Antikolinerjik Tedavinin Nörojenik Mesane Disfonksiyonu Üzerine Etkisi

Berrin Gündüz 1 ,Belgin Erhan 1 ,Emre Lakşe 2 ,Bora Akyürek 3 ,Nurgül Elbaşı 2
1 İstanbul Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2 Sağlık Bakanlığı 70. Yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Arafltırma Hastanesi 1. FTR Kliniği, ‹stanbul
3 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Amaç: Bu çalışmanın amacı detrusor aşırı aktivite tanısı ile tedavi gören omurilik yaralanmalı hastalarda antikolinerjik tedavinin etkinliğini ürodinamik ve klinik parametrelerle değerlendirmekti.
 

Gereç ve Yöntem: Detrusor aşırı aktivite tanısı alıp, antikolinerjik tedavi önerilen omurilik yaralanmalı hastalar videoürodinamik inceleme ile kontrol takiplerinde tekrar değerlendirildi. Hastaların 1. ve 2. ürodinamik tetkikleri, inkontinans yakınmaları retrospektif olarak incelendi. İlaç önerildiği halde kullanmayan hastalar kontrol grubu olarak alındı. Sonuçların değerlendirmesinde Mann Whitney-U ve t testleri kullanıldı.

 

Bulgular: Detrusor aşırı aktivite tanısı alan 35 omurilik yaralanmalı hasta çalışmaya alındı. Yirmi bir hasta ortalama 17 ay süredir antikolinerjik tedavi alıyordu; tedavi almayan 14 hasta ise kontrol grubundaydı. Her iki grup arasında demografik özellikler ve tedavi öncesi ürodinamik parametreler açısından fark yoktu. Antikolinerjik ilaç alan grupta tedavi sonrasında sistometrik mesane kapasitesi anlamlı olarak artmış ve idrar kaçırma anındaki detrusor basıncında anlamlı olmayan azalma saptanmıştır. Kontrol grubunda her iki parametrede anlamlı bir değişiklik saptanmadı. Antikolinerjik tedavi alan gruptaki tüm hastalar idrar kaçırmada azalma belirtmişler ve hastaların %50'sinde idrar kaçırma saptanmamıştır.

 

Sonuç: Antikolinerjik tedavinin omurilik yaralanmalı detrusor aşırı aktivitesi olan hastalarda mesane kapasitesini arttırarak etkili olduğu saptanmıştır. 

Keywords : Omurilik yaralanması, detrusor aşırı aktivite, antikolinerjik tedavi, ürodinami