Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 2

Nedeni Bilinmeyen Ateş Etiyolojisinde Erişkin Still Hastalığı ve Literatürün İrdelenmesi - Olgu Sunumu

Mehmet Uluğ 1 ,Nuray Can Uluğ 2
1 Özel BSK Anadolu Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Kütahya, Türkiye
2 Özel BSK Anadolu Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Kütahya, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.56.97

Erişkin Still hastalığı (ESH) etiyoloji ve patogenezi bilinmeyen sistemik inflamatuvar bir hastalıktır. Ateş tek ve ana semptom olabileceğinden nedeni bilinmeyen ateş (NBA) yapan hastalıklar arasında önemli bir yer almaktadır. Hiperferritinemi, lökositoz varlığı ile antinükleer antikor ve romatoid faktör negatifliği en önemli laboratuvar bulgularıdır. Tedavisinde steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar, kortikosteroidler ve immünmodülator ilaçlar kullanılmaktadır. Bu çalışmada, başlangıçta NBA olgusu olarak araştırılmış ve sonrasında ESH tanısı almış olan bir olgu literatür verileri eşliğinde rapor edilmiştir.

Keywords : Nedeni bilinmeyen ateş, erişkin still hastalığı, ferritin, tedavi