Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 2

İdiyopatik Trombositopenik Purpura Tanılı İki Hastada Steroid Kullanımına Baglı Gelişen İzole Diz Osteonekrozu - Olgu Sunumu

İlker Yağcı 1 ,Mehmet Ağırman 1 ,Gülseren Akyüz 2
1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.56.94

İdiyopatik trombositopenik purpura (İTP) düşük trombosit sayısı ve muko-kütanöz kanama ile karakterize olan bir hastalıktır. Tedavisinde yaygın olarak steroidler kullanılmaktadır. Steroidlerin iyi bilinen yan etkilerinden birisi de osteonekrozdur. Bununla birlikte literatürde İTP hastalarında steroid kullanımı sonrası gelişen izole diz osteonekrozu bildirilmemiştir. Bu yazıda, İTP tanısı nedeniyle steroid kullanırken polikliniğimize diz ağrısı ile başvuran ve diz osteonekrozu tanısı konulan iki hasta sunulmuştur. 

Keywords : Diz osteonekrozu, avaskuler nekroz, idiyopatik trombositopenik purpura (İTP), steroid