Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 2

Hemiplejik Hastalarda Santral Ağrının Özellikleri

Nilay Şahin 1 ,Hatice Uğurlu 2
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Balıkesir Univesity Faculty of Medicine, Balıkesir, Turkey
2 Selçuk Üniversites Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Konya
DOI : 10.4274/tftr.56.52

Amaç: Bu çalışmanın amacı serebrovasküler olay sonrası görülen santral ağrının şiddetinin fonksiyonel durum üzerine olan etkisini incelemekti. 
 

Gereç ve Yöntem: Nörolojik rehabilitasyon polikliniğimize başvuran, hemiplejik tarafta ağrı, uyuşma ve hissizlik şikayeti bulunan 45 hastanın fonksiyonel durumu ve ağrı şiddeti değerlendirildi. Hastaların anamnez, visüel ağrı skalası (VAS) ve fizik muayene ile hemiplejik taraftaki ağrısı, Fonksiyonel Bağımsızlık İndeksi (FBİ) ile günlük yaşam aktiviteleri değerlendirildi.
 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 59,98±15,19 yıl olup, 24’ü kadın, 21’i erkek idi. VAS ile ağrı şiddeti 6,75±1,22 idi. Günlük yaşam aktiviteleri (FBİ ve FBİ subgrupları) ile santral ağrının arasında FBİ subgruplarından kendine bakım, transfer, sosyal aktivite ve FBİ’nin toplamında anlamlı bir ilişki tespit edildi (p<0,05). 
 

Sonuç: Bu çalışmada santral ağrının hemiplejik hastada fonksiyonel durumu etkilediği, hastanın motor iyileşmesi iyi olmasına karşın fonksiyonel düzeyinin düşük olduğu saptandı. Sonuç olarak santral ağrı ciddi ağrı ve yetersizlik nedenidir, rehabilitasyon programlarını olumsuz etkilemekte ve öncelikli olarak tedavi edilmesi gerekmektedir. 

Keywords : Santral ağrı, hemipleji, fonksiyonel durum, rehabilitasyo