Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 2

Kifozu Olmayan Erkek Osteoporozlu Hastalarda Solunum Fonksiyonlar› ve Solunum Kas Gücü

Selda Bağış 1 ,Mukadder Çalıkoğlu 2 ,Melek Sezgin 3 ,Cengiz Özge 2 ,Özlem Bölgen Çimen 3
1 Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Istanbul, Türkiye
2 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
3 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.56.49

Amaç: Bu çalışmada hafif derecede kompresyon fraktürü olan ve fraktürü olmayan erkek osteoporozlu hastalarda, osteoporozun solunum fonksiyonları ve solunum kas gücü üzerine olan etkisini araştırdık. 
 

Gereç ve Yöntem: Otuz dört primer osteoporozlu erkek hasta ve aynı yaş ve kiloda 17 sağlıklı erkek değerlendirildi. Vücut kitle indeksi, sigara içmesi, vertebral kompresyonun derecesi kaydedildi. Zorlu vital kapasite (ZVK), 1 sn’deki zorlu ekspiratuar volüm (ZEV1), zorlu ekspiratuar akım (ZEA), maksimum istemli ventilasyon (MİV), maksimum inspiratuar basınç ve maksimum ekspiratuar basınç ölçüldü. 
 

Bulgular: Solunum fonksiyon testleri açısından hasta ve kontrol grubu arasında anlamlı farklılık saptanmazken, maksimum inspiratuar basınç ve maksimum ekspiratuar basınç değerleri osteoporotik hastalarda belirgin olarak düşüktü. Vertebral fraktürü olan ve olmayan grup arasında solunum fonksiyonları açısından fark saptanmadı. 
 

Sonuç: Sonuç olarak osteoporozun, kifoz olmasa bile solunum fonksiyonlarını etkileyebileceği düşünüldü. 

Keywords : Osteoporoz, erkek, solunum fonksiyonları