Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 1

Kranioservikal Ağrılar

Süleyman Özyalçın 1 ,Selçuk Dinçer 1
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye DOI : 10.4274/tftr.56.38

Kranioservikal ağrılar, kranial sinir nevraljileri ve servikojenik ağrılar olmak üzere iki grup altında incelenebilir. Kranial sinirlere ait nevraljiler nöropatik karakterli olmakla birlikte etiyolojileri atipik, idiopatik ve psikojenik olarak değişebilmektedir. Genel olarak şimşek çakması, elektrik çarpması, bıçak saplanması niteliğinde olup tek taraflı olarak görülürler. Paroksismal karakterli olan bu ağrılar, somatik afferent lifleri olan trigeminal sinir, fasiyal, glossofaringeal, vagus ve bazen de C2-3 dorsal köklerinden kaynaklanan nevraljilerdir. En sık rastlanan trigeminal sinir nevraljisidir. Servikojenik ağrılar, servikal spinal sinirler, servikal vertebral disk yapılarına ait patolojiler, servikal faset eklemler ve bu bölgenin yumuşak doku patolojilerinden kaynaklanır.

Keywords : Kranial nevraljiler, servikojenik ağrı