Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 1

Kronik Gerilim Tipi Baş Ağrısında Miyofasial Ağrı Sendromu

Burcu Duyur Çakıt 1 ,Hatice Rana Erten 2 ,Esin Çetinkaya 3 ,Barış Nacır 4 ,Meryem Saraçoğlu 5
1 Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara
2 Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiy
3 Sağlık Bakanlığı Fatsa Devlet Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ordu, Türkiye
4 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
5 2nd Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Training and Research Hospital, Ministry of Health, Ankara, Turkey

Amaç: Çalışmamızın amacı gerilim tipi baş ağrısı (GTBA) olan hastalarda aktif ve latent tetik nokta varlığını araştırmak ve baş pozisyonu, servikal bölge kasları basınç ağrı eşiği, boyun mobilitesi ve depresyonla ilişkisini belirlemektir.  
 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya GTBA’sı olan 27 hasta (grup 1) ve baş ağrısı olmayan 19 sağlıklı kontrol (grup 2) dahil edildi. Hastaların ve kontrol grubunun servikal eklem hareket açıklığı gonyometrik olarak değerlendirildi. Her iki grubun sternokleidomastoideus, trapezius, levator skapula, multifidius, splenius servicis ve suboksipitalis kaslarında aktif ve latent tetik nokta varlığı araştırıldı ve her iki sternokleidomastoid, trapezius, levator skapula ve suboksipitalis kasları üzerinden basınç ağrı eşiği değerlendirmesi yapıldı. Hastaların ve kontrol grubunun kraniovertebral açıları ölçüldü. Her iki grubun psikolojik durumları Beck depresyon ölçeği ile değerlendirildi.

Bulgular: Yirmi bir hastada değerlendirilen kasların en az birinde aktif tetik nokta mevcuttu. Beş hastada latent tetik noktalar saptanırken, aktif tetik nokta tespit edilmedi. Bir hastada ise hiç tetik nokta tespit edilemedi. Kontrol grubunun hiçbirinde aktif tetik nokta saptanmamakla birlikte, 12’sinde değerlendirilen kasların en az birinde latent tetik nokta mevcuttu. Hasta grubunda servikal eklem hareket açıklığı kontrol grubundan daha kısıtlıydı. İncelenen tüm kasların basınç ağrı eşiği değerleri, hasta grubunda kontol grubuna göre daha düşüktü (p<0,05). Hasta grubunun oturarak ve ayakta ölçülen kraniovertebral açı değerleri, kontrol grubundan belirgin olarak daha düşüktü (p<0,05). Hasta grubunun Beck depresyon ölçeği ortalama skoru, kontrol grubundan yüksekti (p=0,000). 
 

Sonuç: Bu çalışmada, GTBA’sı olan hastaların neredeyse tümünde tetik nokta, kraniovertebral postür bozukluğu ve boyun mobilitesinde kısıtlılık olduğu saptanmıştır. Bu bulgular, GTBA patogenezinde veya semptomlarının alevlenmesinde miyofasial ağrı sendromunun önemli bir rol oynayabileceğini düşündürmüştür. 

Keywords : Gerilim tipi baş ağrısı, servikal miyofasial ağrı sendromu, kraniovertebral açı