Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 1

Bel Ağrılı Hastalarda Copeman Nodüllerinin Lomber Bölge Biyomekaniği ve Lomber Diskopati ile İlişkisi

Öznur Öken 1 ,Mine Köybaşı 2 ,Işıl Tunçbilek 3 ,Figen Ayhan 2 ,Rezan Yorgancıoğlu 2
1 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara
3 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Çalışmanın amacı, bel ağrılı hastalarda presakral bölgede rastlanan Copeman nodüllerinin yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, gebelik sayısı gibi demografik bulgular, lomber diskopati varlığı ve lumbosakral bölgenin biyomekanik özellikleri ile ilişkisini araştırmaktı.  
 

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla, 21-67 yaşları arasında (ort. yaş 40,7±11,7) 58 bel ağrılı hasta (49 kadın, 9 erkek) çalışmaya alındı. Tüm hastalara ayakta lateral lumbosakral grafi, yumuşak doku ultrasonografisi ve lomber bölgenin manyetik resonans görüntülemesi yapıldı. Ayakta lateral çekilen lumbosakral grafilerde; sakral açı, lumbosakral açı ve lomber lordoz açısı Cobb metoduna göre hesaplandı.
 

Bulgular: Copeman nodülü ile vücut kitle indeksi, lomber diskopati varlığı ve lomber lordoz açısı arasında anlamlı korelasyonlar saptandı. Ancak yaş, cinsiyet, kadınlarda gebelik sayısı, sakral açı ve lumbosakral açı ile nodül varlığı arasında bir ilişki saptanamadı.
 

Sonuç: Copeman nodülleri, bel ağrılı hastalarda lomber bölgenin biyomekanik özelliklerinin değişmiş olabileceğini ve bir lomber disk patolojisinin olaya eşlik edebileceğini akla getirebilir. Bel ağrısı ve Copeman nodülü bulunan hastalarda karın kaslarının güçlendirilmesi ile lomber lordozun düzeltilmesi tedavide önemli olabilir.

Keywords : Bel ağrısı, Copeman nodülleri, lomber diskopati, lomber lordoz açısı