Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 1

Kronik Ağrılı ve Fibromiyalji Sendromlu Hastalarda Depresyon Düzeyleri ve Ağrı ile Başa Çıkma Becerileri

Ercan MADENCİ 1 ,Hasan Herken 2 ,Erman Yağız 3 ,Sema Keven 3 ,Savaş Gürsoy 4
1 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
2 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Gaziantep
3 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Gaziantep
4 Gaziantep University, Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Gaziantep, Turkey

Amaç: Bu çalışmada kronik ağrılı hastalar ile fibromiyalji sendromu (FMS) olan hastalar arasında depresyon düzeyleri ve ağrı ile başa çıkma biçimleri arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlandı.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 65 kronik ağrılı hasta ve 55 FMS'li toplam 120 hastanın depresyon düzeyleri ve ağrıyla başa çıkma becerilerine bakıldı. Hastalara Ağrıyla Başa çıkma Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği, Hamilton depresyon ve anksiyete ölçekleri, ve Vizüel Analog Skalası uygulandı ve aralarında istatistiksel olarak anlamlılığa t-testi ile bakıldı.

 

Bulgular: Çalışmaya alınan tüm hastaların depresyon düzeylerindeki artma ile birlikte çaresizlik tutumları da anlamlı olarak artmakta idi ve gruplar arasında ağrıyla başa çıkma becerileri arasında anlamlı bir farklılık bulunamadı (p>0,05). Kronik ağrılı grupta kendi kendine başa çıkma ve bilinçli bilişsel girişimler daha anlamlı iken (p<0,01), FMS'li grupta çaresizlik daha anlamlı olarak bulundu (p<0,01).

 

Sonuç: Ağrı, özellikle uzun sürmesi durumunda yaygın ve önemli ruhsal sorunlara yol açabilmektedir. Hastaların bu durumla başa çıkma biçimlerini bilmesinin tedavi üzerine olumlu etki sağlayacağı kanaatindeyiz. Bu yöntemleri öğrenen hastalar, ağrıyla birlikte daha verimli yaşayabileceklerdir. Bu konuda daha kapsamlı çalışmalara gereksinim olduğunu düşünüyoruz. 

Keywords : Fibromiyalji sendromu, kronik ağrı, depresyo