Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 1

Serebral Palsili Çocuk Hastalarda Fonksiyonel Düzeyin Enerji Metabolizmasına Etkisi

Birol Balaban 1 ,Evren Yaşar 2 ,Uğur Dal 3 ,Kamil Yazıcıoğlu 4 ,Arif Kenan Tan 5 ,Tunç Alp Kalyon 6
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
3 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiy
4 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara
5 GATA Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
6 T.C. Sağlık Bakanlığı Akupunktur Bilim Komisyonu Üyesi, Ankara

Amaç: Biz bu çalışmada serebral palsili çocuk hastalarda bazal metabolik hız ile mobilite arasındaki olası ilişkiyi araştırdık. 
 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 18 serebral palsili çocuk hasta (12 erkek, 6 kız; ortalama yaş 8,9±3,4) dahil edildi. Hastaların 5'i kuadriplejik, 5'i diplejik ve 8'i de hemiplejik tip serebral palsi idi. Hastaların bazal metabolizma hız ölçümleri bilgisayar destekli açık devre spirometri tekniği kullanılarak, Vmax 29c Sensormedics (USA) indirekt kalorimetri cihazı ile yapıldı. Aynı gün içinde çocuklar, Kaba Motor Fonksiyonel Ölçüm ve Kaba Motor Fonksiyonel Klasifikasyon Sistemi kullanılarak değerlendirildi.
 

Bulgular: Kaba Motor Fonksiyonel Ölçüm ile kilogram başına düşen bazal metabolizma hızı değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon vardı (r=0,49, p=0,03). Buna karşın, Kaba Motor Fonksiyonel Klasifikasyon Sistemi ile kilogram başına düşen bazal metabolizma hızı değerleri arasında anlamlı korelasyon yoktu (p>0,05).
 

Sonuç: Serebral palsili çocukların metabolik enerji ihtiyaçları mobilite düzeylerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Keywords : Serebral Palsi, bazal metabolizma hızı, fonksiyonel düzey