Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 1

Ambule Spastik Serebral Palside Rehabilitasyonun Fonksiyonel Sonuçları

Aynur BAŞARAN 1 ,Ece Aydoğ 2 ,Alev Çevikol Demirel 3 ,Kıymet İkbal Karabulut 4 ,Aytül Çakcı 5
1 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Konya Beyhekim State Hospital, Konya, Turkey
2 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Yeditepe University Hospital, İstanbul, Turkey
3 Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara
4 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara
5 Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Ambule spastik serebral palside (SP) motor fonksiyon, enerji sarfiyatı, kas güçsüzlüğü ve rehabilitasyonunun klinik etkinliğinin objektif olarak belirlenmesi.

 

Gereç ve Yöntem: 6-14 yaşları arasında 16 spastik diplejik SP hastası çalışmaya dahil edildi. Rehabilitasyon programı öncesi ve sonrası kaba motor fonksiyon ölçümü (KMFÖ), enerji tüketim indeksi (ETİ) ve her iki alt ekstremitenin diz fleksör ve ekstansör konsantrik kas kuvvetleri ölçüldü. KMFÖ, ETİ ve kas kuvvet parametreleri arasında anlamlı fark olup olmadığı istatistiksel olarak test edildi.

 

Bulgular: Rehabilitasyon programı öncesi ve sonrası ölçümler arasında KMFÖ skorlarında istatistiksel olarak anlamlı artış saptandı (%89,13±7,71-%90,26±7,53 p<0,05). Ortalama ETİ değeri rehabilitasyon öncesi 1,56±1,31 atım/metre olarak tespit edildi ve program sonrası 1,42±1,12 atım/metreye düştü (p=0,052). Her iki dizin sağ (R) ve sol (L), fleksör (F) ve ekstansör (E) kas kuvveti ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı artış tespit edildi; RF önce: 12,82±3,54 N-M, sonra: 15,44±6,43 N-M; LF önce: 12,51±3,39 N-M, sonra: 14,88±5,94 N-M; RE önce: 19,25±8,01 N-M, sonra: 24,38±11,42 N-M; LE önce: 19,55±7,95 N-M, sonra: 23,89±12,76 N-M (p<0,05) olarak saptandı.

 

Sonuç: Kas kuvvetsizliği SP'nin iyi bilinen yaygın bir semptomudur. Bu çalışmada isokinetik dinamometre bize objektif bir klinik değerlendirme olanağı sağlamıştır. Spastik SP'li çocukların rehabilitasyon programları planlanırken kas kuvvetlerinin değerlendirilmesi ve kas kuvvetlendirme programlarının eklenmesi gereklidir. 

Keywords : Serebral palsi, motor fonksiyon, enerji metabolizması, tork