Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 1

Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarda Kardiyo-Pulmoner ve Metabolik Fonksiyonlar ve Egzersiz Toleransı

Serap Tomruk 1 ,Belma Füsun Köseoğlu 2 ,Nilüfer Kutay Ordu Gökkaya 3
1 Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
2 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, spinal kord yaranmalı hastalarda, sağlıklı bireylerle kıyaslayarak, kardiyopulmoner ve metabolik fonksiyonlar ve egzersiz toleransını değerlendirmekti.

 

Gereç ve Yöntem: Yirmi paraplejik hasta ve onbeş sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi. Amerikan Spinal Yaralanma Birliği sınıflamasına göre ondört hasta komplet ve altı hasta inkompletti. Hastaların ortalama yaşı 31,31±8,17 yıl idi. Ortalama hastalık süresi 3,81±5,08 aydı. Bireylerin tümü ya sedanter ya da minimal aktif ve vücut üst bölümü aerobik olarak eğitilmemiş olarak düşünüldü. İstirahat durumundaki akciğer fonksiyonları spirometrik olarak değerlendirildi. Egzersize kardiyopulmoner ve metabolik cevaplar elektronik frenli bir kol ergometresi ile araştırıldı.

 

Bulgular: Paraplejik hastalarda anlamlı bir respiratuar fonksiyon bozukluğu mevcuttu. Ortalama pik oksijen tüketimi, hasta ve kontrol grubunda sırasıyla 9,86±4,21 ml/kg/dak ve 14,27±1,59 idi. Ayrıca, paraplejik hastalarda, pik kalp hızı, pik dakika ventilasyon, solunum değişim oranı, pik egzersiz gücü değerleri daha düşüktü. Hasta grubuyla karşılaştırıldığında beklendiği gibi, sağlıklı bireyler pik egzersizde anlamlı olarak daha yüksek değerlere ulaştılar (p aralığı, <0,05 ile 0,001).

 

Sonuç: Bu çalışmada, spinal kord yaralanmalı hastalarda belirgin olarak respiratuar fonksiyon bozukluğu tesbit ettik (hastaların %60'ına karşılık sağlıklı kontrollerin %1,3'ü, p<0,001). Ayrıca, sağlıklı bireylerle bu hastalar karşılaştırıldığında maksimum egzersize azalmış kardiyopulmoner ve metabolik cevaplar ve egzersiz toleransına sahiptiler. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2006;52(1):1-5Objective: The aim of this study was to assess cardiopulmonary and metabolic functions and exercise tolerance in patients with spinal cord injury (SCI) in comparison with healthy subjects.

Keywords : Egzersiz tolerans›, spinal kord yaralanmas›, pik oksijentüketimi