Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 4

Diz Osteoartritli Hastalarda Biofeedback Yardımlı İzometrik Egzersiz ve Elektrik Stimülasyon Programının Ağrı, Anksiyete ve Depresyon Üzerine Etkisi

Dilek Durmuş 1 ,Gamze Alaylı 1 ,Ferhan Cantürk 1
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Amaç: Bu çalışma, diz osteoartritli (OA) hastalarda biofeedback (BF) yardımlı izometrik egzersiz ve elektrik stimülasyon (ES) programının ağrı, disabilite, anksiyete ve depresyon skorlarına etkinliğini göstermek amacıyla yapıldı.
 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya American College of Rheumatology (ACR) kriterlerine göre diz OA’sı tanısı konulan 42 ile 74 yaş arasında 50 kadın hasta alındı. Hastalar rastgele yöntemle 25’er kişilik iki gruba ayrıldı. Birinci gruba BF yardımlı izometrik egzersiz, ikinci gruba ES programı 20 dakika süreyle haftanın 5 günü uygulandı.
Hastalar tedavi öncesi ve 4. haftanın sonunda değerlendirildiler. Değerlendirmede ağrı için Western Ontario McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) ağrı skoru, disabilite için WOMAC fiziksel fonksiyon skoru, anksiyete ve depresyon için de Hastane Anksiyete Depresyon (HAD) ölçeği kullanıldı.
 

Bulgular: Tedavi sonrasında her iki grupta da WOMAC ağrı ve WOMAC fiziksel fonksiyon skorlarında çok anlamlı iyileşme görüldü (p<0,001). Anksiyete ve depresyon skorlarındaki iyileşme de istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,001). Tüm bu değerler açısından iki grup arasında fark gözlenmedi (p>0,05).
 

Sonuç: Diz OA olan hastalarına uygulanan düzenli BF yardımlı egzersiz ve ES yöntemlerinin hastanın ağrısını, disabilitesini azalttığı, anksiyete ve depresyonda anlamlı düzelme sağladığı görülmüştür. Bu çalışmada sonuç olarak her iki tedavi protokolünün de diz OA tedavisinde kullanılabileceği görüşüne varıldı.

Keywords : Osteoartrit, diz, egzersiz, elektrik stimülasyon, biofeedback, anksiyete, depresyo