Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 4

Kronik Boyun Ağrılı Olgularda Spinal Mobilite, Ağrı ve Özürlülük İlişkisinin Değerlendirilmesi

Mustafa Yıldız 1 ,Hakan Tuna 2 ,Siranuş Kokino 2
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne
2 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne

Amaç: Bu çalışma, kronik boyun ağrılı olgularda spinal mobilite, ağrı ve günlük yaşam aktivitelerindeki dizabilite düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla planlandı. 
 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya en az 6 aydır boyun ağrısı yakınması olan, yaşları 20-60 (45,48±8,83) yıl arasında değişen toplam 100 hasta (19 erkek, 81 kadın) alındı. Spinal mobilite Minnesota Üniversitesi tarafından geliştirilen CROM (Cervical Range of Motion) deluxe cihazı ile fleksiyon, ekstansiyon, sağ-sol lateral fleksiyonlar ve rotasyonlar ölçülerek değerlendirildi. Ağrı Vizüel Anolog Skala ile ölçüldü. Olguların tümüne servikal vertebra hastalıkları ile ilişkili dizabiliteyi ölçen Boyun Dizabilite İndeksi (BDİ) uygulandı. Olguların ağrı şiddeti ile ağrı süresi, BDİ skoru ve spinal mobilite ile olan ilişkisi araştırıldı.
 

Bulgular: Ağrı şiddeti arttıkça fleksiyon (r=-0,27, p<0,05) azalırken BDİ skorunun (r=0,69, p<0,001) arttığı belirlendi. BDİ ile fleksiyon (r=-0,51, p<0,001), sola lateral rotasyon (r=-0,26, p<0,01), ağrı şiddeti (r=0,69, p<0,001) arasında ilişki saptandı.
 

Sonuç: Kronik boyun ağrısını değerlendirmek için ağrı, spinal mobilite ve dizabiliteyi ölçen yöntemlerinin kullanılmasının teşhis, tedavi ve tedavinin takibinde yararlı klinik belirteçler olduğu kanaatindeyiz. 

Keywords : Kronik boyun ağrısı, dizabilite indeksi, eklem hareket açıklığı