Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 4

Romatoid Artritte Romatoid Faktör, Fonksiyonel Durum ve Hastalık Aktivitesinin Kemik Kaybı Üzerine Etkisi

Selda Sarıkaya 1 ,Şenay Özdolap 1 ,İshak Özel Tekin 2 ,Beyza Akdağ 3
1 Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
2 Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı, Zonguldak
3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Jeneralize ve periartiküler osteoporoz romatoid artritte (RA) görülen bir bulgudur. RA’l› hastalarda osteoporoz geliflimi multifaktöriyeldir ve bu konuda kesin bir sonuç henüz elde edilmemifltir. Bu çal›flma RA’da kemik kayb›na etki eden faktörleri araflt›rmak amac›yla planlanm›flt›r.

 

Gereç ve Yöntem: Çal›flmaya RA tan›s› alm›fl 30 hasta (20 kad›n, 10 erkek) dahil edildi. Hastalar›n lomber omurga, sol femur ve önkol kemik mineral yo¤unluklar› (KMY) dual enerji X-ray absorbsiyometri (DXA) cihaz› kullan›larak ölçüldü. KMY ile total romatoid faktör (RF) ve RF subgruplar›, C-reaktif protein (CRP), eritrosit sedimentasyon h›z› (ESH), Larsen skoru ve Kietel Fonksiyonel ‹ndeksi (KF‹) aras›ndaki iliflki araflt›r›ld›.

 

Bulgular: Ölçüm yap›lan tüm bölgelerde hastalar›n yaklafl›k %50’sinde osteopeni ve osteoporoz saptand›. RF ile femur T skoru aras›nda negatif korelasyon (r=-0,363, p=0,049) saptan›rken, di¤er bölgelerle RF aras›nda anlaml› bir iliflki bulunmadı. Hastal›k süresi ile lomber omurga ve ultradistal radius T skorlar› aras›nda negatif korelasyon mevcuttu (s›ras›yla; r=-0,393, p=0,032, r=-0,382, p=0,045). önkol total ve 1/3 distal radius T skorlar› ile KF‹ aras›nda negatif korelasyon saptand› (s›ras›yla, r=-0,398; p=0,036, r=-0,412; p=0,029).

 

Sonuç: Yüksek RF titresi hastal›k progresyonu yan›nda osteoporoz geliflimi için de bir risk faktörü olarak de¤erlendirilebilir. RA’da kemik kayb› erken dönemde bafllasa da hastal›k süresi artt›kça ve fonksiyonel k›s›tl›l›k gelifltikçe daha belirgin hale gelmektedir. 

Keywords : Romatoid artrit, kemik mineral yo¤unlu¤u, romatoidfaktör, Kietel Fonksiyonel ‹ndeksi