Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 3

Semptomatik El Osteoartriti Olan Kadınlarda Girdap ve Parafin Tedavilerinin Etkinliklerinin Karşılaştırması

Demet Uçar 1 ,Nurdan Paker 2 ,Derya Soy Buğdaycı 3 ,Ebru YILMAZ YALÇINKAYA 1
1 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2 İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
3 İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.75437

Amaç: Çalışmanın amacı semptomatik el osteoartrit (OA)’inde girdap ve parafin tedavilerinin faydasını araştırmak ve bu metodların etkinliğini karşılaştırmaktır.

 

Gereç ve Yöntem: Elli sekiz semptomatik el OA’sı olan hasta, girdap ve parafin grubu olarak iki gruba randomize edildi. Tedavi periyodu 15 seans olarak belirlendi. Ağrı, Vizüel Analog Skala (VAS); fonksiyonel durum Australian/ Canadian (AUSCAN) OA El İndeksi; yaşam kalitesi Kısa form 36 (SF-36) ile başlangıçta, 3. ve 12. haftada değerlendirildi.

 

Bulgular: Her iki grubun VAS, AUSCAN ve SF-36 skorları, 3. ve 12.haftada istatistik olarak anlamlı düzelme gösterdi (p<0,05). VAS ve AUSCAN skorları 3. ve 12. hafta kontrollerinde girdap grubundaki iyileşme, parafin grubuna göre anlamlı olarak üstündü. SF-36 değerlendirmesinin ağrı ve emosyonel rol kısıtlılığı alanında, 12. haftada girdap grubunda parafin grubuna göre anlamlı düzelme bulundu (p<0,05).

 

Sonuç: Girdap ve parafin tedavileri semptomatik el OA’da; ağrı ve fonksiyonel duruma etkili bulundu. Girdap grubunda ağrı ve el fonksiyonlarındaki iyileşme anlamlı olarak daha fazla idi. 

Keywords : El osteoartiriti, girdap, parafi