Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 2

Yaşlılarda Görülen D Vitamini Eksikliğinde Alfakalsidol Tedavisinin Düşme ve Denge Üzerine Etkileri

Gülseren Akyüz 1 ,Ümran Kaya 2 ,Evrim Karadağ Saygı 3
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2 Balıklı Rum Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, ‹stanbul, Türkiye
3 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.57.18

Amaç: D vitamini eksikliği bulunan ileri yaştaki kadın hastalarda, D vitamini tedavisinin denge ve düşme üzerine olan etkisini incelemektir.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 65 yaş üstü, bağımsız mobilize olabilen, D vitamini eksikliği saptanmış (<50 nmol/L) 63 kadın alındı. 33 hastaya günlük 1 mcg doz alfakalsidol ve iyonize kalsiyum 500 mg; 30 hastaya ise sadece iyonize kalsiyum 500mg verildi. Hastalar zamanlı ayağa kalkma ve yürüme testi (ZAYT), Romberg testi (RT), Berg denge skalası (BDS) ve 10 metre yürüme süresi kullanılarak tedavinin başlangıcında, 3. ve 6. aylarda değerlendirildi. Ayrıca, hastaların son 1 yıl içerisinde ve tedavi sırasındaki düşme sayıları kaydedildi.

 

Bulgular: Alfakalsidol ve kalsiyum grubunda 3. ayda ZAYT, ve BDS’ de; 6. Ayda ise ZAYT, RT ve BDS’de anlamlı iyileşme bulundu (p<0,01). Kontrol grubunda ise her üç denge testinde de 3. ve 6. aylarda başlangıca göre değişim gözlenmedi. Bununla birlikte klinik takiplerde de gruplar arasında istatistiksel farklılık görülmedi (p>0,05). 10 metre yürüme süresi değerlendirmesinde grupların kendi içinde veya gruplar arasında anlamlı farklılık tespit edilmedi (p>0,05). Düşme sayısında ise gruplar arasında 3. ve 6. ayların sonunda anlamlı farklılık belirlenmedi (p>0,05).

 

Sonuç: D vitamini eksikliği bulunan yaşlı kadın hastalarda aktif D vitamini tedavisinin denge üzerinde olumlu etkileri olduğu düşünülse de düşme sayısını azalttığını gösteren veriye rastlanmamıştır.

Keywords : Alfakalsidol, denge, düşme